ได้ยินวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านพูดถึงการใช้เงิน ให้แบ่งออก 4 ส่วน

1. ให้ใช้หนี้

2. ให้โยนทิ้งน้ำ

3. ให้ฝังดิน

4. ให้เลี้ยงงูเห่า