นัดพบกันที่หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น...ล้อหมุน 07.30 น. 

หัวข้อของการศึกษาดูงานดังนี้

* ดูงานเกี่ยวกับโปรแกรมเวชระเบียนในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

* การรักษาการแพทย์แผนไทย