จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติจากผู้สูงอายุ 6.34 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพียง 35,745 คน คือไม่ถึงร้อยละ 1 (ร้อยละ0.6 ) ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเคยใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) ดูข้อมูลดังนี้     
ภาค         ทำงาน            การศึกษา         เล่นเกม           อื่นๆ
กรุงเทพฯ     48.8            16.9               31.5               2.9
กลาง          41.8            15.8               36.3               6.1
เหนือ          52.8            20.5               24.1               2.5
ตะวันออก    81.4            6.8                 11.8               0
เฉียงเหนือ
ใต้              56.1           2.2                 24.5               17.2


ทั่วประเทศ    48.8           16.9               31.5               2.9
        จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากที่สุด และปรากฏว่าผู้สูงอายุใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและการศึกษามากที่สุด ท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุโปรดแนะนำมาด้วยครับ


ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ.2547.