ใช้บล็อกต่อยอดความรู้ได้อย่างไร...?

เมื่อเรามีตัวอย่างแต่เพื่อนต้องการเห็นตัวอย่าง เราก็นำพาให้ได้มาเจอกัน

          วันนี้ ช่วงเช้า ผมและคุณอำนวยที่ชื่อสายัณห์ อีกท่านหนึ่ง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินการโครงการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตลอดถึงการนำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) นำร่องงในโครงการดังกล่าวด้วย เพราะอำเภอพรานกระต่าย เราได้นำร่องเพื่อนำการวิจัยมาสู่การประจำ จำนวน 2 ท่าน 2 ตำบล คือคุณเสนาะยิ้มสบาย ตำบลคลองพิไกร และคุณประสิทธิ์  อุทธา ตำบลท่าไม้

           ในส่วนของคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย ผมและคุณสายัณห์ ได้ลงพื้นทีไปพบปะเยี่ยมเยียน ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว (3 พ.ค.49)  ในวันนี้จึงได้ติดตามถามข่าวความก้าวหน้ากับคุณประสิทธิ์ อุทธา  เนื่องจากคุณประสิทธิ์ยังไม่ได้นัดหมายเกษตรกร และทั้งยังไม่เคยจัดเวทีชาวบ้านในลักษณะของการหาปัญหาหรือหาโจทย์วิจัยร่วมกับชาวบ้าน

           ก่อนที่จะเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย  ผมได้เขียนบันทึกในการหาโจทย์วิจัย PARของตำบลนาบ่อคำ ที่ได้จัดแล้วเมื่อวานนี้ในตอนเช้า  (ลิงค์) ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์ในทันที  เพราะเมื่อเปิดบล็อกที่บันทึกดังกล่าว คุณประสิทธิ์ และท่านเกษตรอำเภอ ก็ได้เรียนรู้จากบันทึกอย่างคร่าวๆ พอได้เห็นแนวทางการปฏิบัติ   ซึ่งก็เป็นอีกประสบการณ์จริงอันหนึ่ง ที่ทำให้เห็นรูปแบบของการหาโจทย์วิจัย และการออกแบบการวิจัยของชาวบ้าน

  • ภาพที่ 1 คุณสายัณห์ อธิบายเพิ่มเติมในการจัดกระบวนการในการหาโจทย์วิจัยที่ตำบลนาบ่อคำ

                                     เรียนรู้จากบล็อก ภาพที่ 1

  • ภาพที่ 2 หลังจากนั้นก็ได้หารือถึงรูปแบบในการจะนำความรู้ที่ได้จากตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตำบลท่าไม้ต่อไป

                                      ภาพที่ 2

          เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของทีมงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของทีม/องค์กร ซึ่งพอที่จะสรุปได้ว่า หากเราใช้โอกาสที่เอื้อและมาถึงให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน  ในกรณีนี้ใช้บล็อกของผมเอง  ซึ่งก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ก็ปิ้งได้  เมื่อเรามีตัวอย่างแต่เพื่อนต้องการเห็นตัวอย่าง เราก็นำพาให้ได้มาเจอกัน  ก็สามารถที่ใช้บล็อกให้เกิดประโยชน์เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ได้ในทันทีครับ...

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)