กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดูงานในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

กำหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องการจัดการความรู้ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

           ในวันที่ 22-23 พค. 49 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดสัมมนา KM ครึ่งปี  ที่โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร นั้น ในวันที่ 23 พค.49 ซึ่งเป็นวันที่สองของการสัมมนา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องการจัดการความรู้ในพื้นที่  รวม 3 จุดด้วยกัน ( จุดที่ 1 การจัดการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ต.ครุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จุดที่ 2 การจัดการความรู้เรื่อง ผักปลอดจากสารพิษ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย และจุดที่ 3 การจัดการความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม )  ซึ่งจะได้แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 40 คน แยกสายดูงานตามความสนใจ กลุ่มละ 1 จุดเท่านั้น  ซึ่งผู้จัดสัมมนาจะมีแบบแสดงความจำนงให้ลงชื่อไว้ตั้งแต่วันแรกว่าท่านต้องการไปดูงานที่จุดใด ใครลงก่อนได้สิทธิ์ก่อนค่ะ 

             รายละเอียดกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานในพื้นที่ทั้ง 3 จุด  มีดังนี้

     วันที่ 23 พค.49

     07.00 .- 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

     08.00 - 09.00  น.        ออกเดินทางจากโรงแรมชากังราว ถึง สถานที่ดูงาน

     09.00 - 09.30  น.        รับฟังการบรรยายสรุปและการเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้    โดย  เกษตรกรเจ้าของพื้นที่

     09.30- 11.00   น.          ลงดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติในพื้นที่

     11.00- 11.30   น.          AAR   โดย คุณอำนวย (จนท.ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่)

     11.30- 12.00   น.          รับประทานอาหารกลางวัน

     12.00- 13.00   น.          ออกเดินทางจากสถานที่ดูงาน ถึง โรงแรมชากังราว

               ทั้งนี้...ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถศึกษารายละเอียดของจุดเด่นของจุดดูงานทั้ง 3 จุดได้ที่ Blog ของคุณวีรยุทธ สมป่าสัก ค่ะ......สนใจสถานที่ดูงานจุดไหน...รีบจองก่อนในวันแรกของการสัมมนานะค่ะ...ช้าอาจพลาดได้ค่ะ....                             

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (0)