เหลียวหลังแลหน้าการจัดการศึกษาศิลาทอง

การจัดการศึกษาโดยใช้ยุทธศาตร์
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2539 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือนายประยงค์ แก่นลา ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 535 คน ครูประจำการ 14 ครูพิเศษ 8 คน นักการ 3 คน ความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ คือ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปี 2543 และ 2547 ต่อเนื่อง 2 สมัย ครู และนักเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ โดยการบริหารจัดการโรงเรียน นำโดย นายประยงค์ แก่นลา การใช้ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรความเห็น (0)