@ เกษตรกร.ดีเด่น 2552 @


เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล 2552) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง

ดังนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

สาขาอาชีพทำนา นายดิเรก พวงภู่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สาขาอาชีพทำสวน นายสุนทร สมาธิมงคล เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลมงคลธรรมนิมิตร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

สาขาอาชีพทำไร่ นายสมพงษ์ วรรณวินัย เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุพงษ์ วรวงษ์ เลขที่ 101 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายจิตติ อินทรเจริญ เลขที่ 37/151 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สาขาอาชีพปลูกสวนป่า นายทวน บุญส่งแท้ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สาขา อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายอธิสรรค์ พุ่มชูศรี เลขที่ 61 หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สาขาบัญชีฟาร์ม นางสาวประทุม สุริยา เลขที่ 236 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายทำนนท์ แซ่ลี้ เลขที่ 241/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม นางวาสนา สุขพิงค์ เลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายไม ไกรสุทธิ์ เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กหญิงอัญชนา แพงศรี เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายดง บุราณเดช เลขที่ 46 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาท้ายตลาด ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านอ่าวยาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

ขอบคุณhttp://news.enterfarm.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-2552.html

ขอกำลังใจดีๆ..มีแด่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกท่าน

หมายเลขบันทึก: 260399เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2009 09:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรด้วยค่ะ

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ และร่วมส่งกำลังใจ

มีความสุขมากๆนะคะ

สวัสดีครับคุณสายธารแห่งศรัทธา ตัวแทนกลุ่มเกษตรจากพัทลุงก็ไปร่วมงานนี้ด้วยครับ   ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกท่านครับ

  • ขอบคุณค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมค่ะ
  • เกษตรกรเป็นพลังสำคัญของ
    แผ่นดินค่ะ

P

ขอบคุณค่ะ วอญ่าที่แวะมาทักทาย

ขอบคุณที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ทำอาชีพเกษตรกรรม

มีความสุขมากๆนะคะ

P

ค่ะ

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกพลังของแผ่นดิน กันนะคะ

มีความสุขมากมายนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาส่งกำลังใจให้เกษตรกรดีเด่นค่ะ

P

ขอบคุณนะคะ

รักษาสุขภาพนะคะ

สวัดิ์ดีครับผมขอสนอ

ปุ๋ยและธาตุอาหารพืชคุณภาพสูง

ปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์

--------------------------------------------------------------------------------

ปุ๋ยมูลค้าวคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ค่าOM=76%

ปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ สูตร 6-3-3

บรรจุกระสอบละ 25 ก.ก ราคาส่ง 450บาท ทำไมราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น

( เป็นมูลค้างคาวได้มาจากการสัมประทานเจ้าเดียวในประเทศ เป็นค้างคาวชนิดกินแมลงพันธุ์หนูปากหย่น ขุด

ออกมาจากถ้ำที่ทับถมมานานนับหลายร้อยปี ให้ธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ธาตุอาหารหลัก NPK 6-3-3

ธาตุอาหารเสริม

ธาตุอาหารรอง ที่พืชต้องการ ผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี่ของญี่ปุ่น ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดที่ผ่าน

การเพาะเลี้ยงคัดแยกสายพันธ์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติยโตของเชื้อราและแบคทีเรียในดิน ป้องกันโรคพืชทุกชนิด

รากเน่าโคนเน่าทำให้ดินหลวมบำรุงดินกระตุ้นการแตกรากของพืชได้ดี ช่วยย่อยสะลายธาตุอินทรีย์ธรรมชาติใน

ดิน ย่อยสะลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน ทำให้พืชอยากและพืชกินปุ๋ย ทำให้ต้นพืชอุดมสมบูรณ์แข็งแรง ออก

ดอกออกผลได้ดีมาก ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย เพิ่มผลผลิต ยิ่งใช้ยิ่งรวย )

ปุ๋ยมูลค้างคาว ตราอินทรีย์ภัณท์ ปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานถึง 30 วัน ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ บำรุงดิน/บำรุงราก/บำรุงเปลือก/บำรุง

ต้น/บำรุงใบ/บำรุงดอกและผล ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่น ข้าว/ข้าวโพด/มันสำประหลัง/อ้อย/ยางพารา/ปลาร์ม/

พืชผักทุกชนิดพืชล้มลุกและพืชยืนต้น

สนับสนุนโดยห้างจอยมาร์ท www.coin.co.th

เชิญร่วมเป็นสมาชิก ศูนย์วิจัยปุ๋ยมูลค้างคาว100%

ค่าเอกสาร 450 บาท ท่านจะได้แคตตาลอ็คสินค้า,คู่มือบริษัท,หมายเลขสมาชิก,สินค้ามูลค่า 750 บาท

ใช้ซื้อสินค้าที่ห้างจอยมาร์ท ( แปลงรายจ่ายเป็นรายได้ ) มีคะแนนสะสมคืนเงินเป็นโบนัสสิ้นเดือน

ท่านจะได้รับ

1.ราคาส่วนลดของสินค้า

2.โบนัสรายเดือน 30%ส่วนตัว ( 425pv ขึ้นไป )

3.สร้างทีมใต้ล่างได้2ทีมซ้าย-ขวา ( ทุกคนก็สร้างได้2ทีม ) จาก 1 เป็น 2 ,4,8,16,32,64.128,ไปเรื่อยถึง

30 ชั้น รวมจ่าย2%คิดตามจำนวนคน = 1,073,741,824.0คน

4.425pv= 8.50 บาท คูณ จำนวนคน 1,073,741,824.0คน เป็นเงิน = 9,126,805,504.0บาทจ่าย2%

เป็นเงิน = 182,536,110.08บาทต่อเดือน

5.ถ้าท่านทำได้ 1.0%จะมีรายได้ = 1,825,361.10080จ0บาทต่อเดือน

6.ถ้าท่านทำได้ 0.1%จะมรายได้ =1,825.361บาทต่อเดือนปัจจุบันผมทำได้ถึงจุดนี้แล้ว

ความสวยงามของธุรกิจ

1.รายได้จ่ายตลอดไปเราไม่อยู่ลูกหลานรับช่วงต่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่,เป็นมรดกตกทอดตลอดไป

2.ไม่ต้องรักษายอด

3.ไม่ต้องต่ออายุสมาชิก

4.ร้านและห้างจอยมาร์ทมี80สาขาทั่วประเทศ ( ร้านค้าปลีกค้าส่งอุปโภคบริโภคมีสินค้า 10,000รายการ

รวมทั้งปุ๋ยมูลค้างคาวตราอินทรีย์ภัณท์จำหน่ายด้วย )

ห้างจอยมาร์ทแปลงรายจ่ายเป็นรายได้

ติดต่อคณ ปิยะวัฒน์ ธรรมวัฒจีระกุล

081 8173857

ดูข้อมูลบริษัท www.coin.co.th

พี่สายธารคะ เป็นไงบ้างเอ่ยคะ สอบกลางภาคเด็กน้อยแล้วเสร็จยังคะ มาหย่อนความคิดถึง เมืองชัยภูมิ เป็นไงบ้าง ฝนตกแล้วนะคะ ;)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี