โครงการรณรงค์เพื่อการศึกษา : เครือข่ายติดตามการศึกษาไทย


เด็กและผู้ใหญ่จะได้รับการตอบสนองด้านการเรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง และ เพิ่มระดับของการรู้หนังสือ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรี ให้ถึงระดับร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2558

 

                การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการสร้างและการพัฒนาศักยภาพหรือแม้แต่การพัฒนาทักษะในการทำงานของตัวบุคคล ก่อให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Civic Participation) ในเดือนเมษายน .. 2543 จึงได้มีการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,100 คน จาก 164 ประเทศ รวมทั้งตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO และหน่วยงานด้านการศึกษาจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามผลการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน และนำเสนอสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจากการประชุมนานาชาติครั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น 6 ประการภายใต้กรอบปฏิบัติการดาการ์ (Dakar Framework for Action) เพื่อให้บรรลุถึงการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี .. 2558 โดย 2 ใน 6 ของเป้าหมายคือการกล่าวถึงเรื่อง เด็กและผู้ใหญ่จะได้รับการตอบสนองด้านการเรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง และ เพิ่มระดับของการรู้หนังสือ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรี ให้ถึงระดับร้อยละ 50 ภายในปี .. 2558

จากเป้าหมายดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้และการพัฒนาค่านิยม ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน  การมีส่วนร่วมในสังคม  การดูแลและควบคุมตนเอง  รวมทั้งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที่ การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาภาคปกติควรก่อให้เกิดการพัฒนาในทักษะที่จำเป็น อาทิเช่น

ทักษะขั้นพื้นฐาน (ทักษะด้านการอ่านออก  เขียนได้และคำนวณเป็น),

ทักษะทางจิตสังคม (ทักษะด้านการตัดสินใจ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมรวมทั้งทักษะด้านการแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น)

และทักษะภาคปฏิบัติ (ทักษะเฉพาะด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  และทักษะทางด้านพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมทางด้านสุขอนามัย)

                ในปี 2552 สถานการณ์เรื่องนโยบายการศึกษา ภายใต้การนำของคณะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีแนวนโยบายเรื่องการเรียนฟรี 15 ปีซึ่งก็ยังเน้นให้ความสำคัญต่อการศึกษาในระบบเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นกลไกเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบได้  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การแอคชั่นเอดประเทศไทยจะร่วมกับเครือข่ายติดตามการศึกษาไทยในการจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์เพื่อการศึกษา ปี 2009 การรู้หนังสือของเยาวชนและผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเผยแพร่สภาพปัญหาสู่สาธารณชนได้เป็นที่รับรู้และเกิดการตื่นตัวเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ
1. สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ในนามของ เครือข่ายติดตามการศึกษาไทย ร่วมกับองค์การแอคชันเอดประเทศไทย  เห็นเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการรณรงค์เรื่องสิทธิทางการศึกษา สู่สังคมวงกว้าง โดยใช้สัญลักษณ์การรณรงค์เป็นการเชิญชวนให้ ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่รถแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ Mobile Education Unit (รถบรรทุกขนาดเล็กที่ดัดแปลงเป็นแหล่งการเรียนรู้)

จะเดินทางผ่านตามเส้นทางดังนี้ เริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่- ลำพูน- ลำปาง-พิษณุโลก- นครสวรรค์- อยุธยา- ฉะเชิงเทรา และ มุ่งเข้าสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 29 เมษายน2552 โดยจะใช้สัญลักษณ์ การเรียกร้อง เป็น หนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) ที่จะรวบรวม รอยประทับมือและข้อเรียกร้องด้านการศึกษา จากประชาชนที่เดินทางผ่านจำนวน 1000 รายชื่อ/รอยประทับมือ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมเล็กที่อธิบายถึงสภาพปัญหา สถานการณ์เรื่องสิทธิทางการศึกษา โดยใช้เครื่องมือการฉายหนังการ์ตูน หนังสารคดีเรื่องสิทธิทางการศึกษา ตามที่ต่าง ๆ ที่ผ่านทางตลอดระยะเวลาการเดินทาง

2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในนามของ เครือข่ายติดตามการศึกษาไทย ร่วมกับองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย เห็นว่าจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีเฉพาะของตนเอง  จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้อาวุโสพบว่ายังคงมีความต้องการในการสืบทอดวัฒนธรรมผ่านกระบวนการศึกษา และการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะภาษาแม่  ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมอย่างมาก  กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนน้อยลงที่สนใจรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม เนื่องจากมีความสนใจในการศึกษาตามรูปแบบในกระแสหลัก และการเข้าถึงสื่อสมัยใหม่ อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ท เป็นต้น  การศึกษาในแนวพหุวัฒนธรรม และการศึกษาเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษาแม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสืบทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมดังกล่าว       โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้

 ๑.  การเสวนาในประเด็นการศึกษาพหุวัฒนธรรม และการศึกษาภาษาแม่ โดยนักวิชาการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และผู้รู้พื้นบ้าน ชาวอาข่า ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดการใช้ภาษาแม่เพื่อเป็นสื่อในการศึกษา และการเรียนรู้  ประสบการณ์และรูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนชาติพันธุ์

 ๒.  การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนชาติพันธุ์ และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ

 ๓. การแสดงเวที ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านชาติพันธุ์

ป้าหมายที่คาดหวัง

รอยประทับมือและข้อเรียกร้องด้านการศึกษา จากประชาชนที่เดินทางผ่านจำนวน 1000 รายชื่อ/รอยประทับมือ

ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 2429 เมษายน

สถานที่   บริเวณหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย (สำหรับจัดงานเสวนาและงานวัฒนธรรม วันที่ 24 เมษายน) และในบริเวณพื้นที่สาธารณของจ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์ จ.อยุธยา จ.สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ (สำหรับการจัดรณรงค์ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน)

 ตารางกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2552

09.00 น.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม

10.00 น.    พิธีเปิด

11.00 น.    การเสวนาในประเด็นด้านการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์

12.00 น.   งานดนตรีชาติพันธุ์

13.00 น.   การเสวนาเยาวชน “การศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ในกลุ่มชุมชน”

15.00 น.  ดนตรีเพื่อการศึกษา

16.30 น.   การรณรงค์ทั่วเมืองเชียงรายเพื่อการอ่านออกเขียนได้

18.00 น.   ดนตรีชาติพันธุ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 26 เมษายน 2552

ช่วงเช้า    การรณรงค์รอบอำเภอเมือง จ. เชียงราย

ช่วงบ่าย   ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่และจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับIMPECT* และ ม.เกื้อฝันเด็ก *     

 

วันที่ 27 เมษายน 2552

ช่วงเช้า    ออกเดินทางสู่ จ.ลำพูนและจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร จ.ลำพูน*

ช่วงบ่าย   ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง และจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ. ลำปาง    ร่วมกับเครือข่ายครูชาวบ้าน*

วันที่ 28 เมษายน 2552

ช่วงเช้า   ออกเดินทางสู่ จ. พิษณุโลกและจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก ร่วมกับเครือข่ายสี่แยกอินโดจีน*

ช่วงบ่าย   ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ และจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ. นครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายผืนป่าตะวันตก*

วันที่ 29 เมษายน 2552

ช่วงเช้า ออกเดินทางสู่ จ. อยุธยาและจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ. อยุธยา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สถาบันราชภัฎ จ.อยุธยา*

ช่วงบ่าย ออกเดินทางสู่ จ.สมุทรสาคร และจัดรณรงค์ในเขตพื้นที่ จ. สมุทรสาคร พื้นที่ อ.มหาชัย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไท*

ช่วงเดือนพฤษภาคม* งานสัมมนาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเสนอผลการรณรงค์ต่อภาครัฐ (ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ)

มายเหตุ: *ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานติดต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเลขบันทึก: 256191เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2009 09:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี