จินตนา คงเหมือนเพชร

นักบริหารการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต
Usernameo-chin
สมาชิกเลขที่64221
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การศึกษาระดับประถม : โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

การศึกษาระดับมัธยม : โรงเรียนบุญมีวิทยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู : วิทยาลัยครูยะลา

ระดับปริญญาตรี/โท : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.ปัตตานี)

ประวัติการทำงาน : เทศบาลเมืองปัตตานี

                         : เทศบาลนครภูเก็ต

                         : เทศบาลตำบลเชิงทะเล  ภูเก็ต

ปัจจุบัน              : อบจ.ภูเก็ต

ผลงาน : จัดการศึกษา "โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของ ท้องถิ่น" คือ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

งานวิจัย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี  (วิทยานิพนธ์)

            : การปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ทุน สกว.)

ดูงาน : ด้านการศึกษา

           ประเทศสิงคโปร์ 

           ปีนัง

           สาธารณรัฐเวียดนาม

           สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง,เซี่ยงไฮ้)

           ออสเตรเลีย

           ไต้หวัน

            มาเลเซีย
           
ลาว