จากการศึกษาตัวชี้วัดรายปีตามระดับชั้นเรียน  วิเคราะห์ตัวชี้วัด  ภาระงาน  กิจกรรม  เวลาเรียน  ทักษะกระบวนการ  ค่านิยมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว  ตลอดจนเนื้อหา  โครงสร้างของเนื้อหา 

ต่อไปก็จะต้องเขียน......คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา.....เป็นเรื่องที่สำคัญมาก  และจะต้องนำไปไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ และ หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อเป็นกรอบ  แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับ  หลักสูตร และตัวชี้วัด  ที่ชัดเจน และเป็นระบบ 

*****ท่านผู้สนใจ  คลิกอ่านได้ที่นี่*****