จุดเปลี่ยน ... สู่การจัดการความรู้

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ จะใช้ความรู้ทุกชนิกที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเข้ามาสู่การเรียนรู้ร่วมกัน แม้การจัดการความรู้จะเน้นที่ การเอาความรู้ในตัวคนเป็นฐาน แต่ไม่ได้รังเกียจความรู้ในตำรา หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

อ่าน การจัดการความรู้ ... กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข ของอาจารย์ประเวศ วะสี ได้เนื้อหามาเล่าสู่กันฟังค่ะ

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ทั้ง 4 มิติ คือ กาย-จิต-สังคม-ปัญญา

เป็นการมองอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง กาย-จิต-สังคม และปัญญา

อาจารย์ประเวศ ได้กล่าวไว้ท้ายสุดว่า ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ อันเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ คือ

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการทางปัญญา ที่นำไปสู่ปัญญาร่วม (collective wisdom) ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

ปัญญาร่วมนำไปสู่จิตใจที่ดี นำไปสู่ความเข้มแข็งทางสังคม และเป็นพลังให้ทำสิ่งยากได้สำเร็จ

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ จะใช้ความรู้ทุกชนิกที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเข้ามาสู่การเรียนรู้ร่วมกัน แม้การจัดการความรู้จะเน้นที่ การเอาความรู้ในตัวคนเป็นฐาน แต่ไม่ได้รังเกียจความรู้ในตำรา หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การจัดการความรู้จัดวางตำแหน่งแห่งหน (position) ของความรู้ประเภทต่างๆ โดยวางความรู้ในตัวคนเป็นฐาน เพื่อความแข็งแรง และสมดุล แล้วเอาความรู้ในตำรา หรือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาต่อยอดอย่างสมประโยชน์ ให้งดงาม และมีประโยชน์ยิ่งขึ้น

นี้คือ ความแตกต่างกับการที่เป็นไปในปัจจุบัน ที่เอาความรู้ในตำราเป็นตัวตั้ง

ศักยภาพบูรณาการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของเราโดยสิ้นเชิง จะกลายเป็นคนที่มีอิสระ มีความรัก มีความสุข และมีศักยภาพสูงยิ่ง เพื่อไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ท่านที่สนใจ โปรดนำไปพิจารณา และปฏิบัติอย่างบูรณาการให้ทั่วถึงกันนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)