เพลงสะสม จังหวะ 2 ชั้น

 ---ร  ---ม  ชมรท  -ลทร  -มรท  -ล-ช  --ทล  ชล-ท
 -ชลท  -ร-ม  -ลชม  -ร-ท  -ท-ท  -ล-ท  -ร-ช  -ช-ช
 -ช-ล  ทลชฟ  มรมฟ  -ช-ล  -รดล  -ช-ด  --มร  ดร-ม
 -ด-ร  -ม-ช  -ทลช  -มชร