Prince Mahidol International Conference

จัดทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภูมิภาคของโลก

Prince Mahidol International Conference

 • จากการหารือจัดประชุมวิชาการครบรอบ ๑๕ ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ขยายใหญ่กลายเป็น “การประชุมวิชาการนานาชาติ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” (Prince Mahidol International Conference) จัดทุกปี
 • เป้าหมายคือการส่งสัญญาณแก่โลก ว่าด้วยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “สุขภาพโลก” (Global Health)
 • เป้าหมายของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และของรัฐบาลไทย ในการจัดการประชุมนี้ คือการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมราชจักรีวงศ์   เป็นการส่งสัญญาณเรื่อง Global Health ต่อเนื่องทุกปี   เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติตามพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก   และเกิด global visibility ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • เราไปประชุมกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ำวันที่ ๑๔ เมย. ๔๙ เพื่อหารือกับ รมต. สาธารณสุข พินิจ จารุสมบัติ เรื่องการขอให้รัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณสนับสนุน ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ ทุกปี   รมต. ไปติดอยู๋ที่งานของสมเด็จพระบรมฯ แต่ก็ได้บอกกับหมอสุวิทย์ไว้แล้วว่าท่านเอาด้วยแน่นอน   กะว่าจะนำเรื่องขออนุมัติจาก ครม. วันที่ ๒๕ เมย. ๔๙
 • ภาคีใหญ่ของการประชุมนี้ มี ๓ ฝ่าย คือ WHO, กระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลไทย), และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นภาคีย่อย เช่น สวรส., สสส., สวทช., สกว., เป็นต้น
 • ต้องมี Permanent Professional Secretariat ของการประชุมนี้ที่ทำงานเต็มเวลา    มีสำนักงาน
 • อาจมีการจัดการประชุม Working Group 2 – 3 ครั้ง ในรอบปี เพื่อเตรียมการสู่การประชุมใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าประชุมจากทุกภูมิภาคทั่วโลก 500 คน เป็น invited participants ประมาณ 200 คน 
 • เรื่อง/หัวข้อ สำหรับการประชุมครั้งแรก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ อาจจะเกี่ยวกับ “HPV Vaccine ทำอย่างไรคนจนจะมีโอกาสได้รับ”   ชื่อหัวข้อนี้ยังเป็นเพียงการหารือเบื้องต้น  ยังไม่เป็นที่ยุติ 
 • นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นกำลังสำคัญในการติดต่อ WHO และประสานงานกับ รมต.
 • ผู้มาประชุมหารือได้แก่ ศ. นพ. ประเวศ วะสี  กรรมการมูลนิธิฯ,  ศ. นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา  กรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการรางวัลนานาชาติ,  ศ. นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทย์ศิริราช และรองประธานมูลนิธิฯ,  ศ. นพ. สุพัฒน์ วานิชย์การ  เลขาธิการมูลนิธิ,  นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  และผม   รมต. สาธารณสุขเป็นเจ้ามือ (โดยตัวเองมาประชุมไม่ได้)
 • เป็นการร่วมกันทำงานให้แก่บ้านเมืองโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว

วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)