Contact

การจัดการความรู้

  ความรู้หาง่ายตามใจปราถนา  

วันนี้ 10เมษายน 49 มีโอกาสได้รับการอบรมKM ดีใจมากเนื่องจากดิฉันอ่านเรื่องนี้มาหลายครั้ง ไม่มีความรู้และเข้าใจการนำระบบมาใช้สักเท่าไร แต่หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นและกล้าที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานที่ตนเองเป็นหัวหน้าอยู่  การจะไปเป็นผู้นำในการใช้ยังหนักใจอยู่ แต่ก็จะลงปฏิบัติให้ได้คลังความรู้ จนได้เพราะคิดว่ามันท้าทายดี

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ไพทูรย์ และคณะ ที่ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจ และกล้าต่อสู้กับความท้าทาย แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่

ความรู้ในตัวคนดึงอยากจริงๆแต่ถ้าเราตั้งใจจริงและทำให้ผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายไว้ใจและให้ความเป็นกันเอง ความรู้จะหลั่งไหลออกมาเพราะธรรมชาติของคนชอบให้ยกย่องและให้เกียรติ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 23997, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)