...การวิจัยในชั้นเรียน…คุณครูควรทำ…ใช่ไหม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ . 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

     ผู้เขียนมีความหวังว่าครูผู้สอน ควรทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองโดยผู้เขียนเคยเสนอการทำวิจัยง่ายๆดังนี้
      1.  ขั้นการวางแผน ( Plan) ครูผู้สอนวางแผนว่าจะทำวิจัยในชั้นเรียนหัวข้อใด ใช้เครื่องมืออะไรรวบรวมข้อมูล ครูอาจถามคำถามง่ายว่า ใคร(Who) ทำอะไร(What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร(When) และอย่างไร(How)
      2.  ขั้นกระทำ(Act) ครูผู้สอนทำการสอนตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
      3.  ขั้นสังเกต(Observe) ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหรือสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียน ผู้สอนอาจเก็บข้อมูลโดยการบันทึกวีดิทัศน์หรือเทปบันทึกเสียงก็ได้
      4.  ขั้นสะท้อนผล(Reflect)  ครูผู้สอนดูผลว่าเป็นอย่างไร  มีผลต่อชั้นเรียนและนักเรียนอย่างไร พอใจไหม ถ้าไม่พอใจพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปอย่างไร โดยกลับไปขั้นที่ 1 ใหม่
     ผู้เขียนไม่อยากให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจคิดว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ยาก เฉพาะผู้ที่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เท่านั้นที่ทำได้ หรือต้องใช้สถิติที่ซับซ้อน จริงๆผู้ที่ทำวิจัยในชั้นเรียนได้ดีที่สุดคือ ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆเอง เพราะรู้ปัญหานักเรียนได้เป็นอย่างดี หวังว่าครูหลายท่านได้ทำวิจัยในชั้นเรียนกันแล้วมีผลและปัญหาอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ…..

ข้อมูล. ขจิต ฝอยทอง(2543) การวิจัยในชั้นเรียน:ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ. วารสารวิชาการ ปีที่  3 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บางเรื่องไม่ต้องวิจัยครับ แต่ครูไทยกำลังถูกสอนให้ตะบี้ตะบันทำวิจัย ... จะอะไรกันนักกันหนาครับ ... เรื่องง่ายๆ ก็ทำให้มันยุ่งยากซะ...เก่งนักคนไทยนี่

อย่าหลับหูหลับตาเป็นทาสฝรั่งกันนักเลย ... ทำอะไรให้มันง่าย ๆ เข้าไว้ไม่ดีหรือน้อง...

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณรองมากครับ
  • ข้อดีของฝรั่งก็มีครับ
  • เราควรปรับให้เข้ากับสังคมของเราครับ