ผู้เขียนมีความหวังว่าครูผู้สอน ควรทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองโดยผู้เขียนเคยเสนอการทำวิจัยง่ายๆดังนี้
      1.  ขั้นการวางแผน ( Plan) ครูผู้สอนวางแผนว่าจะทำวิจัยในชั้นเรียนหัวข้อใด ใช้เครื่องมืออะไรรวบรวมข้อมูล ครูอาจถามคำถามง่ายว่า ใคร(Who) ทำอะไร(What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร(When) และอย่างไร(How)
      2.  ขั้นกระทำ(Act) ครูผู้สอนทำการสอนตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
      3.  ขั้นสังเกต(Observe) ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหรือสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียน ผู้สอนอาจเก็บข้อมูลโดยการบันทึกวีดิทัศน์หรือเทปบันทึกเสียงก็ได้
      4.  ขั้นสะท้อนผล(Reflect)  ครูผู้สอนดูผลว่าเป็นอย่างไร  มีผลต่อชั้นเรียนและนักเรียนอย่างไร พอใจไหม ถ้าไม่พอใจพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปอย่างไร โดยกลับไปขั้นที่ 1 ใหม่
     ผู้เขียนไม่อยากให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจคิดว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ยาก เฉพาะผู้ที่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เท่านั้นที่ทำได้ หรือต้องใช้สถิติที่ซับซ้อน จริงๆผู้ที่ทำวิจัยในชั้นเรียนได้ดีที่สุดคือ ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆเอง เพราะรู้ปัญหานักเรียนได้เป็นอย่างดี หวังว่าครูหลายท่านได้ทำวิจัยในชั้นเรียนกันแล้วมีผลและปัญหาอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ…..

ข้อมูล. ขจิต ฝอยทอง(2543) การวิจัยในชั้นเรียน:ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ. วารสารวิชาการ ปีที่  3 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน.