สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

จะจัดงาน "มหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO" และมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมคือ กพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ห้อง Grand Ballroom ในงานครั้งนี้จะเชิญหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส.แล้วว่าได้ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงานนั้นๆ และได้ผลดีนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ในงานนี้จะขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ช่วยประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 227 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  600 คน และค่าใช้จ่ายในการร่วมงานนี้ 800 บาทต่อท่าน และท่านที่สนใจสามารถติดต่อกับ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส ซึ่งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการของ สคส. ได้คะ
           งานนี้จะมีคลินิค KM โดยเชิญหน่วยงานราชการที่ได้ทำ KM แล้วได้ผลดีมาจัดนำเสนอผลงานโดยทางสคส. จะให้พื้นที่ในการนำเสนอผลงาน ซึ่ง สคส. มีเกณฑ์โดยการจับภาพและหน่วยงานดังกล่าวต้องจัดทำเอกสารจับภาพ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือก และสคส. จะเชิญหน่วยงานที่มีผลงานที่โดดเด่น 10 หน่วยงาน (10 กรม ซึ่งจะต้องมีคุณกิจมาร่วมงาน) เพื่อประจำที่บู้ตเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัย (คลินิค) และเป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
          งานมหกรรม KM ราชการไทยสู่ LO ครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจและเกิดความตื่นตัวในการจัดการความรู้ในหน่วยงานของตนเองและข้ามหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจสมัคร www. Gotoknow.org เพื่อเข้ามาเขียนเรื่องราวดีๆ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดเป็นชุมชนในสายงานราชการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KM ในกลุ่มราชการ