วันสิ้นปีการศึกษา 2548 คือวันที่ 31 พ.ค. 49 และหลังจากนั้นภายใน 60 วัน ทุกหน่วยงานระดับคณะที่เป็น Teaching unit ของ มน. จะต้องจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี (SAR/CAR/YAR) เพื่อเสนอท่านอธิการบดี จำนวนหน่วยงานละ 2 เล่ม เราทำกันเช่นนี้มาทุกปีติดต่อกันปีนี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว

         การประเมินในรอบที่จะถึงนี้จะมี 2 Parts คล้ายกันกับเมื่อปีก่อน ๆ

         Part A เน้น Process (อาจมีส่วนที่เป็น Input และ Output อยู่บ้าง) แบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ (29 ดัชนี)

         Part B เน้น Output, Outcome แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน (48 ตัวบ่งชี้)

         ส่วนที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วคือ

         Part A เหมือนเดิม (เกือบ) ทั้งหมด เพียงแต่ว่าในรอบนี้มีการเพิ่มดัชนีชี้วัดเข้าไปอีก 1 ดัชนีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ KM ทำให้จากเดิมเมื่อปีที่แล้วมีดัชนีรวมทั้งหมด 28 ดัชนีจะเพิ่มเป็น 29 ดัชนีในปีนี้ ดัชนีที่เพิ่มขึ้นมาคือ ดัชนีที่ 9.3 “การจัดการความรู้ในองค์กร” ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ <Click>

         Part B ต่างจากปีที่แล้วมาก จึงอยากจะขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามให้ดี จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดระดับผู้ปฏิบัติในเช้าวันอังคารที่ 25 เม.ย. 49 และระดับผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดี) ในวันพุธที่ 26 เม.ย. 49

         การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีนี้อีกอย่างหนึ่งคือ จะมีเรื่องของ Accreditation และ Rating หรือ Ranking เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นผู้ประเมินในรอบนี้จะต้องผ่านการอบรมแบบเข้มข้น ให้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรมอยู่

         วันนี้ขอชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร