ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย

ผมมีเอกสารประกอบการประชุมมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ 1. แผ่นพับแนะนำโครงการ NBFs <click> และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bch-thai.onep.go.th 2. สรุปผลการประชุมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Cartagena protocol ที่ประเทศบราซิล (มีทั้งหมด 19 หน้า) <click>

         วันอังคารที่ 11 เม.ย. 49 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ผมได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดโดย สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแนะนำ “โครงการจัดทำกรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “NBFs” ซึ่งย่อมาจากโครงการ “Development of National Biosafety Frameworks for Thailand”

         ผมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committees - IBCs) จาก มน. ซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมการอยู่

         นอกจากประธานคณะกรรมการ IBCs นี้แล้ว ผมยังต้องเป็นประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ (ECs) และประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์ (AECs) อีกด้วย

         ในบรรดา 3 คณะกรรมการดังกล่าวนั้น IBCs เป็นคณะกรรมการที่ผมผลักดันให้มีการดำเนินการไปได้ช้าและน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งกฎหมายและวิชาการในระดับลึกค่อนข้างมาก หรืออาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันการทำวิจัยด้านนี้ (เกี่ยวข้องกับ Genetically Modified Organisms - GMOs) ยังมีน้อยมากใน มน.

         ผมสังเกตดูก็เห็นว่าการทำงานด้านนี้ในระดับประเทศของไทยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นกัน น่าเห็นใจคนทำงานเป็นอย่างยิ่ง

         ผมมีเอกสารประกอบการประชุมมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

         1. แผ่นพับแนะนำโครงการ NBFs <click> และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bch-thai.onep.go.th

         2. สรุปผลการประชุมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Cartagena protocol ที่ประเทศบราซิล (มีทั้งหมด 19 หน้า)  <click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)