- ไม่รู้จัก "ปัญญาปฏิบัติ"
- ไม่รู้จักตรวจสอบ "ปัญญาภายในองค์กร"   ไม่คำนึงถึง
- ไม่นำ "ปัญญาภายในองค์กร" มาต่อยอดผ่านการปฏิบัติงาน
- ไม่แสดงความชื่นชมและให้คุณค่า "ปัญญาปฏิบัติ" และผู้มีปัญญาปฏิบัติ
- ไม่มีกลไกดูดซับ "ปัญญาปฏิบัติ" จากภายนอกมาปรับใช้
- ไม่มีกลไกให้ "ปัญญาปฏิบัติ" ไหลเวียนภายในองค์กร
- ไม่ส่งเสริมการ "ผลิตซ้ำ" หรือยกระดับปัญญาปฏิบัติ

องค์กรไม่เรียนรู้ (1)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49