ครูท่านหนึ่งได้สอนทักษะการพูด(Speaking)โดยให้นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนๆ ก่อน ที่จะได้ไปฝึกสัมภาษณ์ (Interview)ชาวต่างประเทศในสถานการณ์จริง  ปัญหาของครูคือได้ทดลองหลายวิธีเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ เด็กเก่งๆสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี แต่เด็กที่อ่อน จะอายและไม่กล้าพูดจึงได้ทดลอง 3 วิธีคือ
    1.    ให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กเก่ง (ดูเด็กเก่งน่าจะช่วยได้)
    2.   
ให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กเด็กอ่อน(อยากเรียนอ่อนเองนี่)
    3.    ให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กครูซะเลย(ครูจะได้ช่วยได้)

คำถามคือท่านคิดว่าเด็กอ่อนกลุ่มไหนจะมีความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษมากกว่ากัน
เมื่อให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กเก่ง,ให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กเด็กอ่อน,และให้เด็กอ่อนคู่กับเด็กครูซะเลย
                ท่านจะ เลือกข้อไหนข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3….รีบตอบด่วนเลยจ้า…(จะได้เฉลยนะ)