ขอบคุณที่ช่วยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของกติกาการเมืองในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540   ให้เห็นว่าแม้จะมีหลักการดีเพียงใด   แต่ในทางปฏิบัติก็มีคนที่ "ฉลาดแกมโกง" หาทางเล็ดลอดกติกาหรือเบี่ยงเบนกติกาได้เสมอ

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49