วันนี้ชาว รพ.เทพธารินทร์ และบริษัทในเครือได้จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ คือ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และคุณจิตราภา หิมะทองคำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์เทพได้ให้พรและข้อคิดในการทำงานดีๆ แก่พวกเรา ซึ่งอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ สรุปเป็น ๔ ประเด็นหลักคือ มุ่งมั่น รู้กว้าง เป็นทีม และลดอัตตา


ในตอนท้ายของงาน อาจารย์นิเวศน์แจ้งข่าวดีล่าสุดว่าปีนี้ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เทพกล่าวว่าความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากอาจารย์คนเดียว แต่มาจากการที่ทุกคนช่วยกันทำงาน

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙