การพัฒนาและการเรียนรู้ต้องมีวัฒนธรรมเป็นฐาน

ฐานทางวัฒนธรรมเป็นฐานที่เรามี

เราคุ้นเคย เราจึงมีความมั่นใจ

ถ้าเราพัฒนาอยู่ในวัฒนธรรมของเรา

เราจะเกิดความมั่นใจแห่งชาติ

ไม่ใช่เราจะไม่เรียนรู้จากวัฒนธรรมฝรั่ง
แต่ควรเอาเป็นตัวประกอบ ไม่ใช่เอาฝรั่งเป็นฐาน

กุญแจเรื่องนี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงฐานความรู้

จากการถือว่าฐานความรู้มาจากตำรา

ไปสู่การถือว่า ฐานความรู้มาจากการปฏิบัติและผู้ปฏิบัติ