สนามการเรียนรู้ของชาวบ้านเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ

ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

เราไม่สามารถพัฒนาคนที่ไม่สนใจการเรียนรู้ได้
ดังนั้น การสร้างเวทีการเรียนรู้

จึงเป็นสารบัญหน้าที่หนึ่งของการพัฒนาแห่งยุคสมัย

 

เริ่มจากความสนใจ เริ่มจากใจ มีใจรักที่จะทำ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การปฏิบัติที่ดีก็จะตามมา กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติ "ไม่ทำ ไม่รู้" KM ดีดีนี่เองคะ