รับสมัครนักศึกษา กศน. ม.ต้น   ม.ปลาย


           ตั้งแต่.....บัดนี้...จนถึงวันที่  30 เมษายน 2549

                       สมัครได้ที่....... *ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก  
                              
                 โทร. 0-5524-2273
                                         *ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอ

                  เปิดโอกาสสำหรับทุกคน  และผู้ที่มีงานทำแล้ว

                 ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน 
          เรียนทางไกล   เรียนผ่านสื่อ
          เรียนอยู่กับบ้าน  หรือที่ทำงาน
(เรียนเหมือน มสธ. มีสอบปลายภาคเท่านั้น)