รายงานผลการพัฒนาและใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. My Family

2. My School

3. Visiting Rattaphum

4. At The Temple Fair

5. Songkran Day

6. Seasons And Weather