สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.       สถิติพื้นฐาน

                                    1.1  ค่าร้อยละ (Percentage)

                                    1.2  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ. ( 2544 , หน้า 35)

 

 

X             =             åX/N

                                เมื่อ X แทน                            ค่าเฉลี่ย

                                åX  แทน                             ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                N      แทน                              จำนวนนักเรียน

 

                      1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคำนวณจากสูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ

 ( 2544 , หน้า  65)

                                                SD          =             NåX2 – (åX)2

                                                                                N(N-1)

 

                เมื่อ         SD          แทน                       ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                                X             แทน                       คะแนนของนักเรียนแต่ละคน

                                åX        แทน                       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                åX2       แทน                       ผลรวมของคะแนนของนักเรียนแต่ละคนยกกำลังสอง

                                N             แทน                       จำนวนนักเรียน

                                N-1         แทน                       จำนวนตัวแปรอิสระ (Degrees of Freedom)

 

2.       โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample ชูศรี วงศ์รัตนะ ( 2544 , หน้า 193)

               

                                                t               =             D

                                                                                SD                                           df = N-1

                เมื่อ         t               แทน       ค่าที่พิจารณาใน t-Distribution

                                D             แทน       คะแนนเฉลี่ยของความแตกต่าง

                                SD                 แทน       ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ยของ

คะแนนความแตกต่าง

 

3. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) คำนวณจากสูตร ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ ( 2543, หน้า 249)

                                                IOC                        =             åR

                                                                                                 N

เมื่อ        IOC   แทน                             ดัชนีความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้

                                                                กับเนื้อหา         

                            åR   แทน                                ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

                                N             แทน                       จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

                                               

 

 

สูตรการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการ  (2546)

 

ใช้สูตร E1 และ E2  เพื่อหาประสิทธิภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.2545)

 

                                                E1            =             (åX/N) x 100

                                                                                         A

เมื่อ         E1                  แทน       ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

                                åX        แทน       คะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบย่อย

                                N             แทน       จำนวนผู้เรียน

                                A             แทน       คะแนนเต็มของการสอบย่อยทั้งหมด

 

                               

                                                E2                  =             (åY/N) x  100

                                                                                         B

เมื่อ         E2            แทน       ประสิทธิภาพของ คิดเป็นร้อยละ

                                åY        แทน       ผลรวมของคะแนนสอบหลังการฝึก

                                N             แทน       จำนวนผู้เรียน

                                B             แทน       คะแนนเต็มของการสอบหลังการฝึกทั้งหมด

                                                                                                                                             ดร.ธารทิพย์    แก้วเหลี่ยม