ความหมายของการคิด

  ติดต่อ

  ความหมายของการคิด  

ความหมายของการคิด

                เพียเจต์  (Piaget.1962,p 58)   ได้อธิบายเกี่ยวกับการคิดว่าเป็นการกระทำสิ่งต่าง ๆ  ด้วยปัญญา  การคิดของบุคคลเป็นกระบวนการภายใน  2  ลักษณะคือ  เป็นกระบวนการปรับการคิดอย่างเป็นระบบ

                ยุดา  รักไทย  (2545,หน้า  12)    กล่าวถึงความสำคัญของการคิดว่า  การคิดเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการคิดวางแผน  คิดพัฒนา  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา  หรือคิดตัดสินใจ  แต่การคิดที่ว่านั้นมิใช่การคิดเพื่อผ่านพ้นว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ไปเท่านั้น  แต่เป็นการคิดที่ประกอบด้วย

                1.  การมองการณ์ที่กว้างไกล  ไตร่ตรองถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลของการกระทำตามความคิดนั้น  ที่จะตามมาภายหลังอย่างถี่ถ้วน

                2.  ข้อเท็จจริง  องค์ความรู้  (Knowledge)  และความคิดอื่น ๆ  รวมถึงทักษะที่มีอยู่  ซึ่งจะถูกรวบรวม  ประมวลผล  คัดสรร  และดัดแปลง  เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ๆ  และทางแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

                3.  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  เช่น  การธำรงรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์แก่สาธารณชน

                4.  ความคิดสร้างสรรค์  โดยปราศจากการติดยึดของกรอบความคิด  (Paradign)

                คำหมาน   คนไค  (2545, หน้า 5)  ได้กล่าวถึงความสำคัญของการคิดว่า  ความคิดนำไปสู่การกระทำ  ทั้งที่เป็นการพูด  การเขียน  และการปฏิบัติอย่างอื่น  คุณภาพของการคิดนอกจากจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพการคิดแล้วยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ  เช่น  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  และสถานการณ์แวดล้อม  ดังนั้น  คนเราที่ทำดีหรือทำชั่วล้วนเกิดจากความคิดของเขา  ทั้งสิ้น  ถ้าจะฝึกให้คนพูดดี  ทำดี  ต้องฝึกให้คนคิดดี

                นอกจากนี้  ดุสิต  ศิริวรรณ  (อ้างใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์,2545,หน้าคำนิยม)  ได้กล่าวถึงผลเสียของการขาดการคิดอย่างไตร่ตรองว่า  หากผู้คนในสังคมไทยยังคิดน้อย ๆ  คิดแคบ ๆ  ทำตามที่ถูกสั่งมาก ๆ  ชอบด่วนสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ  และตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ  ไม่รู้จักขวนขวายหาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์เพิ่มเติม  ต่างคนต่างคิดแบบแยกส่วนไม่คิดแบบองค์รวมเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมของชาติแล้ว  ก็พอจะสรุปได้ว่าอนาคตของประเทศชาติคงมืดมนอย่างแน่นอน

                จากความสำคัญของการคิดดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่า  การคิดเป็นทักษะสำคัญ  เพราะการที่บุคคลสามารถพูด  เขียน  ตลอดจนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  ได้นั้นต้องเกิดการคิดก่อนทั้งสิ้น  แต่การคิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ  จะต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย  เพราะถ้าคิดไม่เป็นหรือคิดอย่างไม่มีวิจารณญาณแล้วย่อมเกิดผลเสียต่อการศึกษา  และการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนกับโครงสร้าง  (Assimilation)   โดยการจัดสิ่งเร้าหรือข้อความที่ได้รับให้เข้ากับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่กับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  (Accomodation)  โดยการปรับประสบการณ์เดิมให้เข้ากับความจริงที่รับรู้ใหม่  บุคคลจะใช้ความคิดทั้งสองลักษณะนี้ร่วมกันหรือสลับกัน  เพื่อปรับความคิดของตนให้เข้าใจสิ่งเร้ามากที่สุด  ผลของการปรับเปลี่ยนความคิดดังกล่าวจะช่วยพัฒนาวิธีคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่า

                กิลฟอร์ด  (Guilford.1967,p 93)   ให้ทรรศนะว่า  การคิดเป็นการค้นหาหลักการ  โดยแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ  หรือข้อความจริงที่ได้รับแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอันเป็นหลักการของข้อความจริงนั้น ๆ  รวมทั้งการนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม

                สุจินดา  จารุชาต  (2540,  หน้า 9)  ได้ให้ความหมายของการคิดว่า  การคิดเป็นปฏิกิริยาทางสมองที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกสงสัยหรือความยุ่งยากในสมอง  การคิดมีพื้นฐานอยู่ที่ความจำและมีประโยชน์ในการทำให้เกิดการปรับตัวและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

                ศรีฟ้า  จีรัตน์  (2543, หน้า 11)  กล่าวว่า  การคิด  คือ กระบวนการทางสมองในการสร้างสัญลักษณ์  หรือภาพให้ปรากฏในจิตใจ  ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมทั้งภายใน  ภายนอกและการดำเนินชีวิต

                จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า  การคิด  คือกระบวนการทางสมองที่เกิดจากการกระทบจากสิ่งเร้า  หรือความรู้สึกสงสัย  แล้วทำการวิเคราะห์  แยกแยะเพื่อหาข้อสรุป  อันก่อให้เกิดแนวปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมทั้งภายใน  ภายนอกและการดำเนินชีวิต

                                                                                                                                                                   ดร.ธารทิพย์    แก้วเหลี่ยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขบันทึก: 233001, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 08:18:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความสำคัญของการคิด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ka_ka
IP: xxx.172.35.94
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับควาหมายดีีดีค่ะ มีประโยชน์และเข้าใจง่าย จะนำไปใช้ในการอ้างอิงนะคะ

noi
IP: xxx.12.97.118
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยคะ ถ้าจะให้ดีน่าจะอ้างแหล่งที่มามากกว่านี้จะได้ค้นคว้าต่อ