สาธุการ โน้ตทางใน

ห้ามเล่นโดยมิได้รับอนุญาติ..หรือได้รับการต่อเพลงจากอาจารย์และยังไม่ได้ไหว้ครูนะครับ

สาธุการ โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่)
*****
---ร ---ม ---ม -ซ-ล -ล-ล -ล-ล ลล-ซ ซซ-ร
   4    4    8  8 8  ร ม  ร - ++ - ++ 4

---ท -ล-ร รร-ม มม-ฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
   4  4 - ++ - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟมร -ม-ร -ร-ร -ททท -ซ-ซ ลท-ร -ม-ร -ท-ล
 +--  + -  + 4  -++  4 - ++ 8  8 8  8 8

-ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม -ล-ท -ดรม -มมม -ซ-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 4  - -  -++  -++  8 8

ทล-ล -ลลล -ร-ซ -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
++ ร  -++  4 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟมร -ม-ร -ร-ร -ซซซ -ลลล -ท-ซ ซซ-ล ลล-ท
 +--  + -  + 4  -++  -++  8 - ++ - ++ 8

-ท-ล ลล-ท ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 8 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- 8
-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

เปิดโลก
-ลลล -ลลล -ล-ซ ซซ-ล -ททท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 -++  -++  8 - ++ 8  -++  8 - ++ - ++ 8

-ลลล -ท-ซ -ล-ท -ด-ร -มมม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 -++  8 8  8 8  8 8  -++  8 - ++ - ++ 8

ลซ-ซ -ซซซ -ร-ซ -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
++ ด  -++  4 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท -ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม
 -++  + -  ร + -- -  4 - ++ - ++ - ++ 8
พอกลับต้นบรรเลงเที่ยวหลังแล้วตัดลงไปบรรเลง *** เปิดโลก 2 แล้วลงจบ

 

-ซซซ -ล-ร -ท-ด รม-ซ -ลลล -ท-ซ ซซ-ล ลล-ท
 -++  8 4  - - ++ 8  -++  8 - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 -++  8 8  ซ 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ม-ล รร-ท มม-ซ ซซ-ล -ซ-ล -ท-ด -มรด -ท-ล
 4 - ++ - ++ - ++ 8  8 8  8 8  888  8 8

-ล-ร -รมฟ -ล-ล -ฟมร -ดทล -ท-ร -ท-ด รม-ซ
 - +  -++  + ฟ  +--  +--  - 4  - - ++ 8

-ดรม -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ม-ล รร-ท มม-ซ ซซ-ล
 -++  8 8  8 8  8 4  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ท-ล -ซ-ม -ดรม -ซ-ล ---ร -ดลท ---ท --ทท
 8 8  8 4  -++  8 8    4  +--    +   +-

-ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 4 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- -

-ดทล -ฟมร -ล-ร -รมฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 +--  +--  - +  -++  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ลลล -ท-ซ -ล-ท -ด-ร -ดทล -ฟมร -ล-ร -รมฟ
 -++  8 8  8 8  8 8  +--  +--  - +  -++

-รมฟ -ล-ท -ร-ท -ล-ฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 -++  8 8  8 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8


-ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 4 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- 8

-ร-ท -ล-ซ ซซ-ล ลล-ท -ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม
 8 8  8 - ++ - ++ 8  + +  4 + -- -  -++

-ร-ซ -ล-ท -ร-ท -ล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 4 8  8 8  8 8  8 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ร-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8
กลับต้น*****

***** เปิดโลก  2
-ท-ท ทท-ร -ม-ร -ท-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 8 - ++ 8  8 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ร-ท -ล-ฟ ---ม ---ร
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 8    8    8

 

 


ตระหญ้าปากคอก โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่) 
---- ---ม ---ร -ร-ล ---ท -ล-ล ---ล ---ล
    8    8  4 8    +    + ร    -       +

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8    8 4    8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล
 -++  8 8    ซ 8  8 8  ร - +4 4  8 - ++ 8

-ร-ท -ล-ซ ซซ-ล ลล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 8 8  8 - ++ - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล
 -++  8 8  ซ 8  8 8  ร - +4 4  8 - ++ 8

-ดทล -ท-ล -ล-ล ---ร -ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท
 +--  + -  + 4    8  -++  8 8  ซ 8   8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ล-ร -รมฟ -ล-ล -ฟมร -ดทล -ท-ร -ท-ด รม-ซ
 - +  -++  + ฟ  +--  +--  - 4  - - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

---ร ---ซ --ลท -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
   4    8   +8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ดรม -ซ-ล -ล-ล ---ซ
 ร - +4 4  8 - ++ 8  -++  8 -  + 8    8
************  ก่อนจะต่อต้องจับมือก่อนนะครับ ************

รัวสามลา โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่)

ลาที่1
---ล ---ท -ฟมร ม-มมม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ร-ม
8 8 +-- + ++- 4+ --- -++ 4-

---ม ---ม --มม --มม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม
+ 8 +8 +8 88 88 88 88

-ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม …………. …………. กรอยาว 
88 88 88 88    

---ล -ล-ซ ฟมร-ม -ฟซล -ซ-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล
- +4 +--- -++ 4- +8 +8 +8

-ล-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล ลลลล …………. ………….
88 88 88 88 88 8888  

-ร-ม -ร-ท -ล-ท --ลซ -ล-ซ ---ซ -ซ-ซ -ซ-ซ
88 88 88 88 8- + +8 +8

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ …….. ……….  
88 88 88 88    

…………. ---ร ……… ---ม ………. ---ล ……… ---ม
 4  4  8  4

---ล ---ซ -ท-ท -ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล -ซ-ซ
8 8 -+ 88 88 88 888 -+
              
-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ………… ………….
+8 +8 88 88 88 88  

ลาที่2
---ล ---ท -ฟมร ม-มมม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ร-มม
   8    8  +-- -  ++- 4 + -- -  -++  4  -+

-ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม ………. …………
+8 + 8 8 8 8 8 88 88  

-ร-ซ -ล-ท -ล-ม -ร-ท ---ท --ทท -ท-ท -ท-ท
48 +8 88 8-    

-ท-ท -ท-ท -ท-ท ---ท ………… ………….  
       

-ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ
       

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---ซ …….. ……….  
       

ลาที่ 3
………… ---ล ---ซ ---ด ---ซ ---ล ---ซ ---ด
       

---ซ -ล-ซ -ด-ซ -ล-ซ --ซฟ -ล-ซ --ซฟ -ล-ซ
       

-ร-ซ --ลท -ล-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท
       


---ท ………… -ซลท -ล-ร …………. …………. ---ม ---ร
       

---ท ---ล ---ท ---ล ---ซ ---ร -ฟ-ม -ร-ร
       

-ล-ล ซ-ฟมร ม-ฟซล ซ-ล-ล --ลล --ลล --ลล -ล-ล
       

-ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล ---ซ ---ซ -ซ-ซ --ซซ
       

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---ซ ………. ……….. ………… 
       

-ม-ม -ม-ท -ล-ล …………. --ซฟ ลซ-ซ ---ซ ---ซ
       
**********(เครื่องหมาย   ………………  คือการกรอยาว)**********

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทยความเห็น (50)

IP: xxx.246.178.2
เขียนเมื่อ 

ทำเป็นโน้ต 2 บรรทัด ได้ไหม

 

IP: xxx.246.178.2
เขียนเมื่อ 

มีเพลงอื่นอีกไหม ส่งมา ให้หน่อย [email protected]

มนต์ชัย พระประแดง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การที่นำเพลงชั้นสูงมาลงในนี้ผมคิดว่าเป็นการทำความผิดอย่างร้ายแรง ไม่สมควรที่จะนำมาเผยแพร่เพราะเป็นเพลงที่เชิญเทพชั้นสูง ไม่เหมือนเพลงปกติธรรมดาทั่วไปที่จะเผยแพร่ได้ ฉะนั้นผมจึงอยากขอร้องให้ทางเจ้าของบล็อกลบออกเพื่อเป็นการไม่ทำลายประเพณี และวัฒนธรรมของนักดนตรีไทยที่มีมาอย่างช้านาน

ดรีม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอเนื้อเพลงสาธุการหน่อยค่ะ ตอนนี้ได้ยิ่งดี ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะ

ลูกศิษดนตรีไทย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอพูดบางอย่างนะสาธุการเป็นเพลงชั้นสูงที่ใช้อัญเชินเทพชั้นสูงจะมาเอาโน๊ตมาต่อกันมั่วๆไม่ได้ อย่างเช่นผมเป็นคนที่ให้อาจารย์ต่อให้

ปิ๊ง
IP: xxx.27.229.253
เขียนเมื่อ 

ใครรู้บ้างการไหว้ครูต้องเตรียมอะไรบ้าง

IP: xxx.26.209.246
เขียนเมื่อ 

มัน ไม่ใช่ เพลงที่ จะมาต่อ ซี้ซั้ว นะครับ อยากเล่น ต้องต่อกับครูครับ

นักดนตรีเอก
IP: xxx.24.60.104
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ผมไม่เห็นกับเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่คุณเอาโน๊ตมาลงไว้ครับ

เพระว่าเพลงพวกนี้ต้องครอบครูก่อน ถ้าไม่ได้ครอบครูแล้วตีจะมีอันเป็นไปนะครับ

เด็กปัญญาผล
IP: xxx.122.236.29
เขียนเมื่อ 

มีโน๊ตตะโพนปะ

กลับเทพ
IP: xxx.174.31.151
เขียนเมื่อ 

จะอย่างไรก็ดีกว่าสูญหายไปกับความเชื่อ

ขอบคุณท่านผู้เผยแพร่

ด้านบนก็บอกชัดถึงวิธีการต่อแล้ว

สุดท้ายก็อยู่ที่สำนึกของผู้จะนำไปใช้

มีดไม่ได้มีไว้ทำร้ายอย่างเดียว

หั่นผักก็ได้ อยู่ที่ท่าน

จะมองโลกให้โหดร้ายสุดขั่ว

ได้เพียงใด

IP: xxx.172.200.88
เขียนเมื่อ 

เพลงชั้นสูงนะครับทำเป็นเล่น คุณไม่เรียนคุณไร้หรอก

IP: xxx.172.200.88
เขียนเมื่อ 

คุณไม่เรียนคุณไม่รุ้หรอกว่าคนเรียนปีพาทย์นับถือแค่ไหน ตีเวลาไหน

อยากได้ก็ต้องไปเรียนกับครูดนตรีเอง

aook
IP: xxx.49.31.107
เขียนเมื่อ 

ต้อง ครอบก่อน ถึงจะต่อได้

ยิ่งเพลงตระ สูงกว่าอีก

ต้องต่อโหมโรงเย็นถึงจะต่อตระได้

ก่อนต่อก้อต้องครอบก่อน

1 สาธุการ

2 ตระโหมโรงหญ้าปากคอก

3 ตระบองกัณน์

4 บาทสกุณี

5 องค์พระพิราบ (เพลงที่สูงที่สุดของดนตรีไทย)

seawe3d
IP: xxx.9.16.82
เขียนเมื่อ 

คือเพลงหน้าพาทย์ มันควรครอบครูก่อนนี่นา ถึงจะเล่นได้

ขนาดครูของหนูยังเคยบอกเลย เพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเล่นๆ

ต้องครอบครูก่อน แล้วจะต่อก็ควรต่อให้จบเพลงด้วย

มาลงที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะ คืออาจจะเพื่อให้คนที่อยากจะศึกษาเค้าได้มาดู

แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วล่ะ ว่าจะนำไปใช้แบบไหน

อ่าาาาา หนูก็ไม่รู้อะไรมากด้วยละสิ TwT

มีน
IP: xxx.9.123.107
เขียนเมื่อ 

อย่างที่เราเล่นอย่ไม่ได้เล่นแบบนี้งงๆ

คงมีหลายแบบมั้งค่ะแต่ชั่งมันเถอะ

ไม่รู้ดิ
IP: xxx.53.194.219
เขียนเมื่อ 

ผมว่ามันก็ดีที่เอามาลง

นะครับ

เพราะว่าจะได้เรียนรู้กันเพื่อลืนเนื้อจะได้มาอ่านดู

ผมว่าคงไม่มีใครมานั่งต่อเพลงในเน๊ตหรอก

ถึงจะให้ชอบดนตรีไทยแค่ไหน

ถ้าคนเขาชอบจิงคงจะไปเรียนกันหมดแล้ว

คงไม่มานั่งหาโน๊ตตามเน๊ตหรอก

มือขลุ่ย
IP: xxx.120.31.154
เขียนเมื่อ 

ผมก็ว่าดีนะ เเต่สมัยนี้เเล้ว ยังไง

เราก็ต้องหัดเรียนรู้บ้าง

คนที่อยากได้ก็นำไปใช้ในทางดนตรีอยู่เเล้ว

ก็ถือว่าเป็นการเผื่อเเผ่ความรู้นะ

มอเญ
IP: xxx.26.252.176
เขียนเมื่อ 

ผมว่าไปต่อว่าเจ้าของบลอคมันก็ไม่ค่อยถูกนะคับ

เพราะบางคนก็ครอบครูเส็ดแล้ว(อย่างเช่นตัวผมเอง)

ก็อยากต่อเพลงสาธุการแม้จะเพียงบรรทัดเดียวก็อยากจะต่อให้ได้

และอีกอย่างเจ้าของบลอคก็เตือนแล้วว่าต้องไหว้ครูเสียก่อน

แต่จะว่าผิดก็ผิดที่เอามาแจกมั่วๆ ควรทำเป็นแบบส่งทางอีเมลแทน

ปืนไม่ได้มีไว้ยงฆ่าคนอย่างเดียว เอาไปยิงนกยิงหมูเป็ํนอาหารเลี้ยงปากท้องก็ยังได้

เด็กฆ้องวงใหญ่อายุ13ปี่
IP: xxx.27.139.60
เขียนเมื่อ 

ดูสิคัปผมเเค่อายุ13ปี่เองผมอยากจ่ะต่อจ่ะตายเพลงสาธุการ

ครูผมเล่าประวัติให้ฟังว่า

พระพรมได้ลองอิทิริดของพระพุทธเจ้า(เหมื่อนกับเล่นซ้อนเเอบน่ะคัป)พระพุทธเจ้าให้พระพรมไปซ้อนก่อนพระพรมก็ไปซ้อนในหอยสังพระพุทธเจ้าก้ตามหาเจอพอถึงตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายอตัวเล็กลงไปซ้อนบนเศรียนพระพรมพระพรมหาไม่เจอ

เเล้วบอกว่าท่านออกมาได้เเล้วพระพุทธเจ้าไม่ยอมออกมาพระพรมเลยเเต่งเพลง"สาธุการ"ขึ้นมารพะพุทธเจ้าเลยลงมา

พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเห็นเเค่4ทิศ4ด้านท่านไม่เคยเหลียวเเลด้านอื่นบ้าง

โอ๊ตร.รวัดหงส์ปทุมาวาสเล่นฆ้องวงใหญ่
IP: xxx.164.115.159
เขียนเมื่อ 

เพลงสาธุการนะครับ เป็นเพลงที่สูงสุดสำหรับดนตรีไทย เอามาวางมั่วๆอย่างนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ยังไม่ได้ครอบครู

หรือไม่ ได้เรียนเลย ตัวผมเองครอบครุแล้ว แต่ว่า อยากต่อ ครูก้อไม่ได้ให้ผมต่อ เพราะว่า ผมยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง

ถึงแม้ผมอยากต่อ แต่ผมก้อต้องรอปีหน่าใหม่อีก เพื่อที่ทำพิธีไหว้ครูอีกครั้ง

ดอกไม้
IP: xxx.87.51.56
เขียนเมื่อ 

ก็เคยอ่านและมีครูเล่าว่าเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงเป็นเพลงครู ต้องต่อจากครูและต้องเคยได้รับการครอบมาก่อน เรามองได้ 3 แง่ 1.ครูต้องการอนุรักษ์ทางของครูไม่ให้คนที่ครูไม่เต็มใจได้เพลงไป 2.เพลงหน้าพาทย์เกี่ยวกับเทพเจ้า เราชาวพุทธก็ยังเชื่อเรื่องเทพเจ้า แต่ไม่เห็นชาวพุทธร่วมพิธีกรรมเพ่อเทพเจ้าเหมือนพวกฮินดีอย่างจริงจัง มีแต่ในพิธีไหว้ครูเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเคารพเพียงแต่ปากมากกว่า แล้วก็อ้างกันว่าจะเป็นอัปรีย์ จัญไร ตามปากต่อๆกันมา เราใช้เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนครูมากกว่าจะเป็นเทพเจ้าที่มีฤทธิ์ 3.เป็นการปกป้องวิชาชีพดนตรีไทย ไม่ให้พวกอื่น อาชีพอื่น แย่งทางหากินได้ ดังนั้นฉันคิดว่าการเผยแพร่ความรู้ทำให้ความรู้งอกงาม หากบีโธเฟนหรือโมสาร์ทไม่เขียนโน้ตและเผยแพร่ ก็คงไม่มีใครสืบทอดความรู้ที่งดงามนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ควรยึดถือและปฏิบัติตามก็คือ เราต้องมีความกตัญญูรู้คุณครู ศึกษาด้วยความเคารพความศรัทธาอย่างแท้จริง ใครจะรู้บ้างว่า ครูที่มีชื่อเสียงฝีมือดีเลิศ บางท่านได้ความรู้มาจากการลักจำก่อน แล้วเข้าไปกราบหาครูเพื่อขอต่อเพลงเพื่อเป็นมงคลและชี้แนะในรายละเอียดเพิ่มเติม ขอสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ แต่ขอให้กระทำด้วยความศรัทธา จริงใจ ไม่ใช่ทำเล่นๆ อ.มนตรี ตราโมท ท่านเคยบอกว่า ของอะไรที่ดี มันก็จะคงอยู่ตลอดไป อะไรที่ไม่ดี เช่น เพลงทีมีคนแต่งแต่ไม่ไพเราะ นับวันก็จะเลือนหายไป เป็นธรรมดา หากคนในวงการดนตรีไทยใจกว้าง เพลงไทยก็จะไม่มีวันดับสลาย แต่กลับจะยิ่งเฟื่องฟูยิ่งๆ ขึ้น จาก คนรักเพลงไทย

ในนามของมหาลัยฯ
IP: xxx.183.177.155
เขียนเมื่อ 

อยากเจอตัวจิงของคนใจดีที่กล้านำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงมาลงในเว็บแบบนี้จัง

คุณใจดีกะคนที่ยังไม่ค่อยรุอารายเอาสะเลย แต่ในความหวังดีนั้นอ่ะ มันจะส่งผลให้กับ

สถาบันนักดนตรีเยอะแยะมากมายที่เขาตั้งใจเก็บรักษาประเพณีไว้น่ะ

หากเรียนรุจากโน้ตได้ คนทุกคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูแล้วสิ

แล้วจะมีครูไว้เพื่อสอนดนตรีไปทำไมในเมื่อ มีโน้ตแจกกันเกลือนกลาดในเว็บแบบนี้อ่ะ

 

คนที่เรียนปี่พาทย์
IP: xxx.25.45.133
เขียนเมื่อ 

คุณคิดยังไงถึงนำโน้ตเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงมาลงในเว็บแบบนี้

คุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ครอบครูมาเล่นเพลงนี้จะเกิดอะไรขึ้น

ถึงแม้จะมีว่าคุณจะเตือนผู้อ่าน แต่ถ้าเขาไม่เชื่อ คุณจะทำอย่างไร

คุณคิดอะไรอยู่ ด้วยความหวังดี ลบโน้ตเพลงเถอะนะคะ

เด็กฆ้องวงอายุ14
IP: xxx.27.137.74
เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องลบหรอกครับ

ไอ้พวกที่มันไม่เชื่อปล่อยมันไปมันอยากลองของ

เอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนรักษาคนที่เค้าต่อเเล้วถ้าลืมเค้าก็ใช้ประโยชน์ได้เเล้วเค้าก็พิมบอกไว้เเล้วว่าต้องครอบครูก่อนคนที่ยังก็ห้ามตีเเม้เเต่ตัวเดียวมิชะนี้จะเจอเเรงครู

คนระนาด
IP: xxx.11.40.36
เขียนเมื่อ 

ขอโทดนะค่ะ เข้าใจว่ไม่ค่อยชอบที่จะให้เอาเพลงหน้าพาทย์มาลง แต่ว่าถามหน่อยที่บอกว่าทำให้เพลงเสื่อมเสีย ลงมั่วๆ ขอถามหน่อยส่าถเ้าคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีอ่ะ เค้าจะมานั่งสนใจเหรอว่านี่คืออะไร เค้าไม่สนหรอก ฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยว่าจะมาคนเองเพลงไปทำผิดๆถูกๆ แล้วคุนคิดว่าการที่คนๆนึงจะมานั่งเล่นเพลงยังงี้อ่ะ และมานั่งอ่านโน้ตออก เค้าต้องมีวุฒิภาวะมากพอ แล้วที่จะอ่านโน้ตออก แล้วมีความคิด มีความรู้พอที่จะรู้จักเพลงพวกนี้ ซึ่งที่สำคัญคือเค้าได้เขียนคำเตือนไว้แล้วว่าควรทำยังไง ซึ่งถ้าใครทำตามก๊ดีไป แต่ถ้าใคครไม่ทำก็คือรับผลกรรมนั้นไปเอง การเรายึดวัฒนธรรม มากจนเกินไป บางทีก็อาจจะทำให้ดนตรีค่อยๆถูกกลืนไปก็ได้น่ะค่ะ ไม่สนับสนุนให้แหวกวัฒนธรรม แต่แค่อยากให้รู้จักผ่อนปรนบ้าง บางที ที่ดนตรีไทยยังถูกจำกัดอย฿่ในวงแคบก็เพราะว่าคนเรามัวแตต่หวงว่าอันนี้ต้องต่อเองจากครู อห้ามนู้นห้ามนี่ ดนตรีก็ไม่ได้ไปไหนซิ ตอนนี้ก็คือตอนนี้ เราต้องรู้จักปรับให้มันเข้ากับปัจจุบัน แต่ก็อย่าดูถูกและทำลายสิ่งที่เค้าคิดค้นขึ้นมาไม่ใช่เหรอค่ะ

ซอ
IP: xxx.49.101.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับทาง ตัวเองก็คนนึงที่อยู่ไกลผู้รู้ ปกติเล่นทางเครื่องสาย แต่อยากจะเล่นทางปี่พาทย์บ้าง แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็เข้าใจหลักการพอสมควร อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องยอมรับแต่โดยดีว่าจะเอาไปต่อเอง เพราะเราเองก็ไม่ได้มีผู้รู้อยู่ใกล้ๆ แต่หนูจะไหว้ครู พ่อแก่ เพื่อขอท่านก่อนให้เรียบร้อนค่ะ หนูหวังว่าท่านคงจะเข้าใจ เพราะเราไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ว่าก็ขอครูพักลักจำสักหน่อย หากเจอครูที่ต่อได้ หนูจะรีบไปขอปรับทางเลยค่ะ

IP: xxx.181.167.116
เขียนเมื่อ 

ดนตรีไทยปัจจุบันถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุตซึ่งมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดซึ่งเป็นความเชื่อของคนดนตรีไทยแต่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมึการเปลี

ระนาดเหมื่อนโลก
IP: xxx.176.143.221
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับคุณ "คนระนาด" นะครับคนที่จะอ่านโน้ตได้ก็ต้องเป็นคนที่ต้องมีความรู้พอสมควรที่จะอ่านโน๊ตและนำไปตีได้ ผมก้เป็นคนปี่พาทย์ ก็ต่อ โหมโรงเย็นโหมโรงเช้ามาจากครู แต่ก็มีลืมๆบ้างในช่างแรก บางคนก็คงอยากได้โน๊ตไว้ทบทวนที่ได้ต่อมา ผมว่าก็ดีนะ และ คนที่นำมาลงไว้ ก็คงไม่มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกครับ แล้วเข้าก็บอกไว้แแล้ว ว่าคนที่ยังไม่ได้ไหว้ครู ครอบครู อย่าเล่น อันนี้ก็อยู่ที่คนที่นำไปใช้แล้วละครับ แต่คนที่ไม่รู้เรื่อง ก้คงไม่สนใจหรอกเพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวเข้า

คนเล่นระนาด
IP: xxx.53.59.221
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลย มีคนอยากให้ตีให้ฟัง

มะปราง เด็กวิลัยนาฎศิลป์
IP: xxx.121.158.39
เขียนเมื่อ 

ขอแบบระนาดทุ้มจะได้ไหมค่ะ บังเอิญตีฆ้องไม่เก่งค่ะ

คำพอง วิทยาลัยดุริยางค์ มมส.
IP: xxx.180.39.206
เขียนเมื่อ 

เอาลงไว้เถอะครับ.....ดีแล้ว ก็จะมีแต่คนดนตรีไทยเท่านั้นละนะที่เข้ามาดู ซึ่งเขาก็คงจะรู้ดีว่าต้องครอบก่อน ผมว่าไม่เสียหายหรอกนะครับ เอาไว้ทบทวนความจำ.....................เป็นกำลังใจให้ครับ

น้อิงน่ารัก
IP: xxx.42.124.167
เขียนเมื่อ 

คุณครับ แต่โบราณมาเพลงสาธุการ เค้าไม่ให้บอกโน๊ตแบบนี้ มันผิดประเพณีเค้าไม่ให้บอกโน๊ต เพลงนี้เป็นเพลงใหญ่ จะเรียกว่าฤทธิ์ของเพลงนี้ ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ จะต้องต่อกับครูผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ให้บอกโน๊ต แต่ต่อโดยมีพิธีที่เรียกว่าจับมือ แบบนี้มีอาถรรพ์นะครับ

ดนตรีไทย ต้องใจกว้าง
IP: xxx.122.49.180
เขียนเมื่อ 

การที่นำมาลงนี้เราเห็นว่ามันก็ดีนะคะ อย่าที่คุณ "คนระนาด" ที่ว่า คนที่เค้าไม่ชอบจริงๆ เค้าก็ไม่สนใจที่จะต่อหรอก แต่อย่างว่านะเราไม่ได้มีอคติ เพราะที่นำมาลงนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย เราเล่นดนตรีไทย มีใจรักด้วยกันอย่ามาทะเลาะกันเลยค่ะ แต่ดิฉันเคยครอบครูต่อสาธุการ 3 ครั้ง แต่ตอนนั้นยังเด็กมาก จนลืมหมดมาเว็บนี้ก็หวังได้ฟื้นเพลง เพราะครูท่านก็งานเยอะ ไม่อยากรบกวนเพราะเป็นความผิดของเราเอง แต่...ข้อเสียที่ว่าเนี่ย เพราะคนไทย ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ถึงคุณเจ้าของบล็อคนี้จะเตือนอย่างไร ก็มีเฉพาะพวกที่ไม่เคยครอบครูแล้วอยาก ลองของนั่นแหละค่ะ คนที่เค้ามีความคิดไม่อยากโดนไม่อยากเจอ เค้าไม่ทำกันหรอกนะ อย่างไรก็ใช้วิจารญาณกันเอาเองเถอะค่ะ สมัยนี้โลกไฟเบอรือะไรก็มี อะไรก็ดีไปหมด ครูสมัยก่อน ต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะต่อเพลงมาได้แต่ละเพลง คนโบราณเค้าหวงเพลงกันนะ คนที่เล่นดนตรีไทยสมัยนี้น่าภูมิใจดีออก มันอยู่พรสวรรค์ ของบุคคลด้วย มันไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกคน เหตุผลหลักที่พวกคุณๆไม่อยากให้ลงน่าจะมีดังนี้นะ 1.ไม่อยากให้ผิดจารีตประเพณี เพลงครูเพราะคนสมัยนี้ชอบลองของ 2.เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควร เพราาะถ้าลงคุณคิดว่าเพลงไทยจะหมดคุณค่า และความหมาย 3.กลัวคนอื่นต่อได้แล้วไปรุ่งกว่าตัวเอง(ล้อเล่น..)


ดนตรีไทย ต้องใจกว้าง

อิ๋ว
IP: xxx.172.10.83
เขียนเมื่อ 

ขอโน้ตเพลง  (โหมโรงครอบจักรวาล)  ด้วยค่ะ  ตอนนี้ยิ่งดีให

ญ่    ขอบคุณไว้  ณ   ที่นี้ค่ะ


ศิษย์เก่า ครูวาย ครูเสงี่ยม พยุหะคีรี
IP: xxx.27.37.255
เขียนเมื่อ 

ผมเคยต่อเพลงสาธุการครั้งแรกกับครูวายตอนอายุสัก 9 ปีต่อไม่ทันจบผมก็เลิกเพราะมันยาก ต่อมาได้มาเจอก็ครูเสงี่ยม ตอนอายุ 16 ปีผมเริ่มต้นเรียนใหม่ทั้งหมด เริ่มต่อตั้งแต่เพลงสาธุการ จนจบเพลงโหมโรงทั้งหมด พอต่อจบผมก็มาทำงานที่อื่น แต่ผมผ่านการไหว้ครูและครอบเศรียรครูเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ผมลืมเพลงเกือบหมดแล้ว จำสาธุการได้แค่ครึ่งเพลง สมมติว่าผมอยากจะต่อเพลงเองเนี่ยผมต้องไปครูคนอื่นต่อให้อีกมั้ยครับ เพราะผมห่างดนตรีไทยมานานมาก ปัจจุบันอายุ 20 กว่าแล้ว รุ่นน้องที่เรียนมาด้วยกันกับผม ตอนนี้เป็นตัวแทนครูได้แล้ว ใครใจดีช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะครับ

คนรักดนตรีไทย
IP: xxx.77.177.223
เขียนเมื่อ 

เรียน "ศิษย์เก่า ครูวาย ครูเสงี่ยม พยุหะคีรี"  ผมก็เหมือนกับท่านหยุดมานานมากครับ ตอนนี้ว่างๆ ก็อย่ากลับไปปรับปรุงวงปี่พาทย์มอญที่บ้านเหมือนกัน พอดีมี ระนาดอยู่หนึ่งผืน ก็หาเพลงที่เคยได้มาฟังเพื่อรื้อฟื้นความจำ แ้ล้วสวรรค์ก็เป็นใจ ได้พบอาจารย์เก่าที่เคยร่วมวงกันมาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ตอนนี้ท่านเกษียณอายุแล้ว ท่านได้กรุณาแนะนำเรื่องโน้ตเพลงไทยให้ ตอนนี้กำลังทบทวนอยู่ครับ ปัจจุบันผมนำปี่ในของพ่อมาขึ้นหิ้งบูชา เพื่อระลึกถึงครูฯ สำหรับผมได้ลงมือทำแล้วรู้สึกสบายใจ อีก 9 ปี จะเกษียณฯ เหมือนกัน กะว่าจะไปร่วมวงกับผู้สูงอายุฯ ตาม โรงพยาบาล จะได้มีกิจกรรมหลังต่อหลังเกษียณครับ  ถ้าท่านทำแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ทำแล้วท่านสบายใจ ผมแนะนำว่าทำไปเถอะครับ อย่างน้อยตอนนี้ลูกชายผมก็เริ่มสนใจดนตรีไทยแล้วครับ

สาธุการ
IP: xxx.183.232.202
เขียนเมื่อ 

บ่องตงนะคับ มัวแต่หวงของ กลัวผิดนั่นผิดนี่ สักวัน ดนตรีไทยจะหายไปเพราะยุ่งยากในการเล่น กว่าจะได้เล่นต้องผ่านนั่นผ่านนี่ ซึ่งผมเองก็ผ่านมาแล้วนะ แต่ความคิดผมเน้นอนุรักษ์ไว้ก้พอ ถึงเขาจะผิด แต่จิตใจเขาดีกว่าพวกศิษย์มีครูที่มีครูแล้ว แม่ง กับปล่อยปะละเลยอะไอ้แสสเชี้ย กูละเซ็งบักห่ามึง

ศิวะนาฎคีตาสิบกร
IP: xxx.55.209.1
เขียนเมื่อ 

ครับผมเข้าใจหัวอกคนดนตรีคัฟ. ที่มีความเชื่อเรื่องเพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงครูชั้นสูงที่ไม่ควรแก่การดูหมิ่นโดยการเอามาเผยแพร่เป็นการไม่เหมาะ ส่วนคนไม่เชื่อแล้วเอามาเผยแพร่นั้นก็ไม่ได้มีเจนนาลบลู่แต่ประการใดเพียงรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้ารู้แล้วให้ลบซ่ะเพื่อเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าใครอย่างต่อเพลงหน้าพาทย์แนะนำไปเรียนกับครูดีกว่่อย่างมาทำให้เพลงไม่สักสิทธิ์ไปบรรเลงที่ไหนถ้าเค้ารู้ว่าเป็นที่เล่นเองเป็นศิศย์ไม่มีครูผมว่่าเคาคงพูดต่อๆกันเเล้ววงคุณจะไม่สำเส็จไม่เจริญ. ขอโทษน่ะ ถ้าเพลงหน้าพาทย์ศูนย์หายไปแต่หายจากการไร้สืบต่อดีกว่่าคงอยู่แบบผิดๆ คืออย่่าดึงฟ้าต่่ำ ถึงแม้เอาโน๊ตมาเผยแพร่ไม่ให้ศูนย์หายผมว่าไม่ต้องหรอกถ้าเคาครูร้อนจริงๆเดียวเคาก็หาต่อเพลงตามครูเก่าๆเองเพราะเพลงเลือกคนเล่นพอหมดรุ่นเดียวก็มีคนสืบต่อตามเจตนารมย์ของครูเพลง ไม่ต้องหวังดี หรอกมันจะทำลายเพลงต้นฉบับถ้าเรียนแล้วขาดผู้อบรม มันก็จะไม่มีความเชื่อไม่เคารพศรัทธา พอมันไม่เคารพเพลง. มันก็จะแปรเพลงเปลี่ยนเพลงเเต่งเติมเสริมแต่งผมว่าวิธินี้เป็นการทำลายเพลงหน้าพาทย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆซ่ะอีกคัฟ

โปรดพิจารณาคัฟ. อย่าได้ใครดูหมิ่นเพียงขึ้นโน็ตในบล็อกก็ไม่สมควรแล้วอย่างที่เคาว่า อยากได้จริงเพราะลืม ให้ทางเมลดีกว่าคัฟ

ปภินวิช
IP: xxx.174.144.225
เขียนเมื่อ 

ของโบราณที่มันหายไปเพราะเราคิดอย่างโบราณ เราควรคิดใหม่ทำใหม่ แต่เราก็ไม่ควรลืมประเพณี ควรสืบทอด ต่อเพลงแบบตัวต่อตัวเมื่อไหร่จะได้พันธุ์ดี เราควรต่อแบบยีสต์แตกหน่อ คงมีหน่อดี

ChoWangTang
IP: xxx.109.235.3
เขียนเมื่อ 

อธิบายหน่อยนะค่ะ.. เราเองก็เป็นคนนึงที่ใช้โน้ตในการต่อเพลง อ่านโน้ตคล่อง และตีตามโน้ตครั้งเดียวก็จำได้ เราไม่ได้ดูถูกครู แต่แค่คุณลองคิดดูนะ ถ้าเกิดคนๆนึง เรียนดนตรีมาด้วยการต่อจากโน้ตซึ่ง ผู้ที่สอนเราให้อ่านโน้ตก็คือครูดนตรีที่เค้าไม่ค่อยรู้อะไรเลย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำพิธีแบบไหน ถึงจะถูกต้อง แต่สอนเราให้รู้จักเคารพ และไม่หมิ่นครู ตอนเราต่อเพลงโหมโรงเช้า ซึ่งจะมี สาธุการ เหาะ รัว กลม ชำนาญ เราก็ไม่ได้ครอบครู หรือจับมือ เหมือนกับทุกๆคน ครูที่สอนเราก็บอกว่าให้ใช้ความศัทธา ในสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าครู เราก็ทำและตั้งใจตี จริงๆเรื่องรักษาประเพณี เรื่องการครอบครู เรื่องความเชื่อ ทุกคนมีและศัทธา แต่ในเมื่อบางคนไม่มีครูที่จะต่อมือให้ ไม่รู้จะไปให้ใครต่อเพลง และเดี๋ยวนี้บ้านแต่ละบ้านที่เป็นบ้านดนตรี ต่างก็มีทางเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ไม่รู้อยู่ดีว่าได้ทางมาจากใคร บางทีเราไปลองไปต่อเพลง สองบ้านได้ทางมาจากครูคนเดียวกัน แต่ตีไม่เหมือนกัน เท่านี้จะพอทำให้ทุกคนเข้าใจได้รึยังค่ะ

ไม่บอกหยบ
IP: xxx.55.163.121
เขียนเมื่อ 

ค่ะดีใจมากที่ได้โน๊ตนี้เพราะหนุก้อต่อทางนี้เหมื่อนกัน(เเต่ตอนนีลืม)ตอนนี้หนุอยุ่เเค่ม.1หนุเล่นดนตรีไทยเปนครั้งเเรกตอนม.1หนุไม่รุ่หรอกค่ะว่าโน๊ตนี้เพลงโน๊ตที่ถุกหรือผิดเเต่ต่อจกครุทางนี้หนุเเน่ใจว่ถุก

พึ่งหัดเล่นดนตรีไทย
IP: xxx.55.140.253
เขียนเมื่อ 

เพลงสาธุการเปนเพลงชั้นสุงคนที่ครอบครุเเล้วถึงจะเล่นได้ เเต่หนุยังไม่ครอบหรุเล่นได้เพราะหนุขอเเล้ว หนุอายุ13ปี หนุเล่นดนตรีเปนครั้งเเรกตอนม.1ก้อคือตอนนี้เเต่หนุถุกจับต่อเพลงสาธุการจากครุ หนุก้อเลยต้องขอก่อน ตอนเเรกหนุก้อไม่ได้สนใจดนตรีไทยมากหรอกค่ะเเต่พี่หนุเปนนักดนตรีไทยเล่นกลองพี่หนุเลยชวนหนุเข้าเเละเพื่อนห้องหนุก้อเปนนักดนตรีไทยด้วย1คนก้อเลยพากันไปเข้ากันหมด(เฉพาะไนกลุ่ม)

เพลงสาธุการหนุต่อทางนี้เเละตอนนี้หนุลืมเเล้วตั้งเเต่วรรค4 หนุจึงต้องทวนเพลงบ่อยๆกับเพืื่อน

จิงๆเเล้วก้อไม่ควรมาบอกโน๊ตเเบบนี้เหมือนกันเพราเพลงหน้าพาทเค้าไม่ไห้บอกโน๊ต จะเดาโน๊ตก้อไม่ได้เดิ่ลเจอ
วิวัฒน์วุฒิ สุทธีสังข์
IP: xxx.20.231.187
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าถ้าไม่ต่อเพลงน้กับครูคงจะยากครับเพราะเพลง สาธุการ สลับซับซ้อนมาก

รักษ์ดนตรีไทย
IP: xxx.174.33.42
เขียนเมื่อ 

ในความคิดเห็นของผม ผู้ที่จะสามารถอ่านโน้ตเข้าใจ และบรเลงถุกต้อง ตามจังหวะ ก็น่าจะเป็นครู ที่ผ่านการรับมอบ มาแล้วส่วนใหญ่ และผ่านการต่อเพลงมาแล้ว ครับ คนทั่วไป คงจะยากมากๆ ที่จะเข้าใจ

โน้ต มีไว้กันลืม บางครั้ง ต่อมาไม่ค่อยได้ใช้ ก็ลืมกันได้ครับ ยิ่งเพลงหน้าพาทย์ด้วยแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยๆ นอกเสียงจาก จะทำประกอบการแสดงโขน ละคร อยู่ เสมอๆ

กรมศิลปากร ทำหนังสือ ชื่อว่า เพลงโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่อง โดยแยกเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท (แต่เป็นโน้ตสากลทั้งเล่ม) ประกอบ ด้วยเพลง หน้าพาทย์ในชุดโหมโรงเย็น ถ้าอ่านโน้ตสากลได้ เป็นแนวทางอย่างดีเลยครับ

ส่วนขบประเพณี ในการหัดเรียน ผู้โพสก็ได้บอกไว้แล้ว ช่วยกันสืบสาน และส่งเสริม ให้เป็นมรดกของลูกหลาน เป็นสมบัติของชาติสืบไปครับ

คนรักษ์โขน
IP: xxx.122.4.52
เขียนเมื่อ 

ผมเคยต่อเพลงสาธุการทางระนาดกับคุณน้าภารโรงที่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งน่ะครับตอนนั้นอยู่ม.5 อายุ16-17ปีเอง เนื่องจากไม่มีครูสอนต่อเพลงนี้ได้ และผมก็ยังไม่ได้ครอบครูด้วย แต่ทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทำเล่นๆและยกมือไหว้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งก่อนซ้อม เนื่องจากน้าภารโรงท่านนี้ไม่ค่อยมีเวลาต่อให้ท่านเลยบันทึกใส่เทปคลาสเซทไว้ให้ผมมาเปิดฟังและต่อเองที่บ้าน จนสามารถตีเพลงนี้ได้ทันงานไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนพอดีครับ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะอวดว่าตัวเองเก่งแต่อย่างใด แต่ผมว่าการที่เราตั้งใจที่จะฝึกซ้อมจริงๆโดยที่ไม่มีครูสอนต่อให้ตลอดเวลา เราก็สามารถทำได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างใด และยังไม่เคยโดนพ่อแก่หรือครูบาอาจารย์ลงโทษจนปัจจุบันนี้ผมอายุ42ปีแล้วครับ ผมคิดว่าการนำมาเผยแพร่ในนี้ไม่เสียหายแต่อย่างใดเพราะคนที่สามารถเรียนรู้ได้ก็คือคนที่มีพื้นฐานมาก่อนและมีความเข้าใจและตั้งใจฝึกด้วยตัวเองจริงๆ จึงจะสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองครับ ส่วนคนที่เข้ามาเห็นโน๊ตเพลงสาธุการ คงไม่มีใครเอาไปตีเล่นหรอกครับ เพราะมันไม่ใช่เพลงสตริงวัยรุ่นทั่วไปที่เอาไปฝึกกันได้ง่า่ยๆและทำนองเพลงก็เหมือนจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
จากการฟังท่านอื่นบรรเลงเพลงสาธุการนี้ ท่อนกลางๆไม่เหมือนกับที่คุณน้าภารโรงท่านนั้นสอนผมเลย ผมคิดว่า เราควรมีโน๊ตดนตรีดีกว่าครับ เพราะจะได้สืบสานไปในทางเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนครับ


ไวโอลิน ปิอาโน
IP: xxx.158.165.68
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ สำหรับความเอื้อเฟื้อ และปรารถนาดีของท่าน ผมได้รับประโยชน์มากมาย และดีใจมาก ที่ได้โน้ตเพลงจากท่าน ทางเวปนี้คนปี่
IP: xxx.158.166.93
เขียนเมื่อ 

ผมต่อกับครูแล้วก็จดบันทึก เพราะผมปัญญาทึบ ความจำสั้น ต่อไม่ทันเพื่อน ต้องทีละวรรคละตอน จด โน๊ตช่วยผมได้มาก เพลงอะไรไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลืมๆ เอามาทวนก็จะนึกออก แต่ยังไงก็ควรต่อกับครูนะครับเพลงหน้าพาทย์ศักดิ์สิทธิ์นัก เอาโน๊ตไว้เป็นแนวทาง อย่างหูได้ยินจำเพลงได้ จะง่ายเวลาต่อ...

Pui
IP: xxx.158.164.88
เขียนเมื่อ 

คนเขียนใจดีจังที่เอาโน๊ตเพลงมามาลงไว้ให้ดู ที่เขียนไว้เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ปัจจุปันอายุเท่าไรแล้วค่ะ ปกติไม่เค้าจะไม่บอกโน๊ตกัน

กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี ลูกสาวกำลังจะเรียนเพลงนี้และกำลังจะครอบครู ทางครูสอนระนาดสอบถามมาว่าจะให้น้องเรียนเพลงนี้มั้ย

แต่ติดที่ว่าไม่มีเวลาจะไปเรียนเพราะน้องใกล้จะเปิดเทอมแล้ว น้องอายุ 9 ขวบ ปกติแล้วเรียนกับที่ รร.หลังเลิกเรียนวันละประมาณ 1 ชม. เป็นเพลงพื้นฐานทั่วๆไป และ รร.นี้ไม่สอนเพลงสาธุการ ไม่มีการครอบครูทางดนตรี

ตอนซัมเมอร์ปิดภาคเรียนนี้ เห็นน้องว่างๆเลยให้น้องมาเรียนระนาดเองข้างนอก ครูสอนเลยชวนครอบครู ยังสองจิต สองใจอยู่ว่าจะให้น้อง เค้าครอบครูแล้วต่อเพลงสาธุการดีมั้ย

ทราบมาว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไร นอกจากเรียนระดับชั้นสูง และตีเล่นมั่วๆ หรือต่อให้ใครไม่ได้

ใครผ่านมาอ่านมีความเห็นว่าอย่างไรค่ะ

หัวหอม
IP: xxx.158.161.118
เขียนเมื่อ 

ผมก็เป็นครูดนตรีทั้งไทยและสากล ผมไม่ถือครับ กลับขอชื่นชมคนที่เผยแพร่ เพราะ คนที่เข้ามาดูก็น้อยมากกกก (มากกถึงมากที่สุด) อยากจะให้มันสาปสูญไปกับความเชื่อเก่าๆรึป่าวครับ ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้มีแต่เพลงสากล ร๊อคอีสานยิ่งแล้ว ดนตรีไทยอย่าไปคาดหวังมากครับ! ถ้าไม่ใช่แค่การประกวดในสถาบัน ถ้าผมจำแม่นๆ ก็อยากจะเผยแพร่โน้ตเพลงโหมโรงเช้า เย็นให้ไปเลย แต่ผมจำไม่ค่อยได้เลย เพราะได้ใช้จริงในโรงเรียนก็แค่ 2 เพลงเอง ที่ต่อๆมา 10 กว่าเพลง ผมผ่านเข้ามาดู ยิ่งทำให้ผมคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่สมัยต่อมือกับท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กว่าจะจบแต่ละเพลง แทบอ้วก!! ผ่านไป 10 กว่าปี!!! โน้ตยิ่งลืมเลือนน สมุดบันทึกหาย เพราะบริบทตามกาลเวลา แต่ยังไง ก็ขอขอบคุณ คนที่เผยแพร่โน้ตเพลงนะครับ ผมจะได้ทบทวนและเก็บเอาไว้ สาธุ

[email protected]
IP: xxx.47.133.100
เขียนเมื่อ 

ถ้าครูไม่สอน เล่นให้ตายก็เล่นไม่ไดั