สาธุการ โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่)
*****
---ร ---ม ---ม -ซ-ล -ล-ล -ล-ล ลล-ซ ซซ-ร
   4    4    8  8 8  ร ม  ร - ++ - ++ 4

---ท -ล-ร รร-ม มม-ฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
   4  4 - ++ - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟมร -ม-ร -ร-ร -ททท -ซ-ซ ลท-ร -ม-ร -ท-ล
 +--  + -  + 4  -++  4 - ++ 8  8 8  8 8

-ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม -ล-ท -ดรม -มมม -ซ-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 4  - -  -++  -++  8 8

ทล-ล -ลลล -ร-ซ -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
++ ร  -++  4 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟมร -ม-ร -ร-ร -ซซซ -ลลล -ท-ซ ซซ-ล ลล-ท
 +--  + -  + 4  -++  -++  8 - ++ - ++ 8

-ท-ล ลล-ท ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 8 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- 8
-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

เปิดโลก
-ลลล -ลลล -ล-ซ ซซ-ล -ททท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 -++  -++  8 - ++ 8  -++  8 - ++ - ++ 8

-ลลล -ท-ซ -ล-ท -ด-ร -มมม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 -++  8 8  8 8  8 8  -++  8 - ++ - ++ 8

ลซ-ซ -ซซซ -ร-ซ -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
++ ด  -++  4 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท -ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม
 -++  + -  ร + -- -  4 - ++ - ++ - ++ 8
พอกลับต้นบรรเลงเที่ยวหลังแล้วตัดลงไปบรรเลง *** เปิดโลก 2 แล้วลงจบ

 

-ซซซ -ล-ร -ท-ด รม-ซ -ลลล -ท-ซ ซซ-ล ลล-ท
 -++  8 4  - - ++ 8  -++  8 - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 -++  8 8  ซ 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ม-ล รร-ท มม-ซ ซซ-ล -ซ-ล -ท-ด -มรด -ท-ล
 4 - ++ - ++ - ++ 8  8 8  8 8  888  8 8

-ล-ร -รมฟ -ล-ล -ฟมร -ดทล -ท-ร -ท-ด รม-ซ
 - +  -++  + ฟ  +--  +--  - 4  - - ++ 8

-ดรม -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ม-ล รร-ท มม-ซ ซซ-ล
 -++  8 8  8 8  8 4  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ท-ล -ซ-ม -ดรม -ซ-ล ---ร -ดลท ---ท --ทท
 8 8  8 4  -++  8 8    4  +--    +   +-

-ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 4 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- -

-ดทล -ฟมร -ล-ร -รมฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 +--  +--  - +  -++  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ลลล -ท-ซ -ล-ท -ด-ร -ดทล -ฟมร -ล-ร -รมฟ
 -++  8 8  8 8  8 8  +--  +--  - +  -++

-รมฟ -ล-ท -ร-ท -ล-ฟ -ล-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 -++  8 8  8 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8


-ท-ม ลล-ฟ ทท-ร รร-ม -รมฟ -ล-ม -ล-ฟ มร-ท
 4 - ++ - ++ - ++ 8  -++  + -  ร + -- 8

-ร-ท -ล-ซ ซซ-ล ลล-ท -ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม
 8 8  8 - ++ - ++ 8  + +  4 + -- -  -++

-ร-ซ -ล-ท -ร-ท -ล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 4 8  8 8  8 8  8 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ร-ท -ล-ฟ ฟฟ-ม มม-ร
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8
กลับต้น*****

***** เปิดโลก  2
-ท-ท ทท-ร -ม-ร -ท-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 8 - ++ 8  8 8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ซลท -ร-ม -ร-ด -ท-ล
 8 8  8 - ++ - ++ 8  -++  8 8  8 8  8 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ร-ท -ล-ฟ ---ม ---ร
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 8    8    8

 

 


ตระหญ้าปากคอก โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่) 
---- ---ม ---ร -ร-ล ---ท -ล-ล ---ล ---ล
    8    8  4 8    +    + ร    -       +

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8    8 4    8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล
 -++  8 8    ซ 8  8 8  ร - +4 4  8 - ++ 8

-ร-ท -ล-ซ ซซ-ล ลล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
 8 8  8 - ++ - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ฟ-ม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ลลล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ล
 + +  4 + -- -  -++  -++  8 8  8 4  8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท -ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล
 -++  8 8  ซ 8  8 8  ร - +4 4  8 - ++ 8

-ดทล -ท-ล -ล-ล ---ร -ซลท -ร-ม -ม-ม -ร-ท
 +--  + -  + 4    8  -++  8 8  ซ 8   8 8

-ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ -ม-ล รร-ซ ซซ-ล ลล-ท
 8 8  8 - ++ - ++ 8  4 - ++ - ++ - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

-ล-ร -รมฟ -ล-ล -ฟมร -ดทล -ท-ร -ท-ด รม-ซ
 - +  -++  + ฟ  +--  +--  - 4  - - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม
 ร - +4 4  8 - ++ 8  8 8  8 - ++ - ++ 4

---ร ---ซ --ลท -ล-ท -ร-ม -ร-ท ทท-ล ลล-ซ
   4    8   +8  8 8  8 8  8 - ++ - ++ 8

-ม-ท มร-ม -ล-ซ ซซ-ล -ดรม -ซ-ล -ล-ล ---ซ
 ร - +4 4  8 - ++ 8  -++  8 -  + 8    8
************  ก่อนจะต่อต้องจับมือก่อนนะครับ ************

รัวสามลา โน้ตทางใน (ทางฆ้องวงใหญ่)

ลาที่1
---ล ---ท -ฟมร ม-มมม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ร-ม
8 8 +-- + ++- 4+ --- -++ 4-

---ม ---ม --มม --มม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม
+ 8 +8 +8 88 88 88 88

-ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม …………. …………. กรอยาว 
88 88 88 88    

---ล -ล-ซ ฟมร-ม -ฟซล -ซ-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล
- +4 +--- -++ 4- +8 +8 +8

-ล-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล -ล-ล ลลลล …………. ………….
88 88 88 88 88 8888  

-ร-ม -ร-ท -ล-ท --ลซ -ล-ซ ---ซ -ซ-ซ -ซ-ซ
88 88 88 88 8- + +8 +8

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ …….. ……….  
88 88 88 88    

…………. ---ร ……… ---ม ………. ---ล ……… ---ม
 4  4  8  4

---ล ---ซ -ท-ท -ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล -ซ-ซ
8 8 -+ 88 88 88 888 -+
              
-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ………… ………….
+8 +8 88 88 88 88  

ลาที่2
---ล ---ท -ฟมร ม-มมม -ร-ด ทล-ท -ดรม -ร-มม
   8    8  +-- -  ++- 4 + -- -  -++  4  -+

-ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม -ม-ม ………. …………
+8 + 8 8 8 8 8 88 88  

-ร-ซ -ล-ท -ล-ม -ร-ท ---ท --ทท -ท-ท -ท-ท
48 +8 88 8-    

-ท-ท -ท-ท -ท-ท ---ท ………… ………….  
       

-ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ
       

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---ซ …….. ……….  
       

ลาที่ 3
………… ---ล ---ซ ---ด ---ซ ---ล ---ซ ---ด
       

---ซ -ล-ซ -ด-ซ -ล-ซ --ซฟ -ล-ซ --ซฟ -ล-ซ
       

-ร-ซ --ลท -ล-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท -ท-ท
       


---ท ………… -ซลท -ล-ร …………. …………. ---ม ---ร
       

---ท ---ล ---ท ---ล ---ซ ---ร -ฟ-ม -ร-ร
       

-ล-ล ซ-ฟมร ม-ฟซล ซ-ล-ล --ลล --ลล --ลล -ล-ล
       

-ร-ม -ร-ท -ล-ท -ลซล ---ซ ---ซ -ซ-ซ --ซซ
       

-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---ซ ………. ……….. ………… 
       

-ม-ม -ม-ท -ล-ล …………. --ซฟ ลซ-ซ ---ซ ---ซ
       
**********(เครื่องหมาย   ………………  คือการกรอยาว)**********