พันธะเคมี

พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่เกิดจากแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนและนิวเคลียสระหว่างอะตอม

 * แรงยึดเหนี่ยว  แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล  และแรงยึดเหนี่ยวภายนอกโมเลกุล 

  * แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล  เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดระหว่างอะตอมกับอะตอมภายในโมเลกุล  ซึ่งประกอบด้วย

     1.  พันธะโควาเลนต์  เป็นพันธะที่เกิดระหว่างอะตอมของอโลหะกับอโลหะ  และเกิดจากการใช้อิเล็กตรอยร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามกฏออกเตตหรือกฏแปด

     2.  พันธะไอออนิก  เป็นพันธะที่เกิดระหว่างอะตอมของโลหะกับอโลหะ  เกิดจากการให้และรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนบวกและไออนลบ  จากนั้นไอออนบวกและไอออนลบจะเกิดแรงดึงดูดเกิดเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้า

     3.  พันธะโลหะ  เป็นพันธะที่เกิดภายในอะตอมของโลหะ  เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนและโปรตอนภายในอะตอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chemistry subjectความเห็น (0)