การก่อกำเหนิด ชุมชุมชนนักปฏิบัติมากมายหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น การเจ้าหน้าที่ ชุมชนแผลและออสโตมี ชุมชนเลื่อนนัด ผ่าตัด คนพัสดุ คนทำ e-office คอมพิวเตอร์ท้องถิ่นพบแนวคิดที่น่าสนใจหลายประเด็น - ชุมชนไม่จำเป็นต้องเกิดจากความสนใจแต่เกิดจากปัญหาที่มีร่วมกันก็ได้ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้้ชัดก็ได้แก่ชุมชน ของเลื่อนนัดผ่าตัดของศิริราช - บางหนว่ยงานการก่อเกิดเกิดจาก blog การรวมตัวกันผ่าน blog โดยอาศัยช่องทางของสื่อเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการสื่อสาร พบปะพูดคุยกัน - การรวมตัมของ cop จะยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย หรือหัวปลาชัดเจนหรือมีเป้าหมาย มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ก็จะทำให้ความยั่งยืนของกลุ่มมีมากขึ้น - การมีชุมชนเป็นการสร้างเสริมความเป็นผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์แนวราบ ลดการสั่งการ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในหน่วยงาน - การใช้ชุมชน ต้องผสมผสานกันไป ระหว่างการพบปะ กันแบบ face to face (F2F) และ blog to blog (b2b)