แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

  จุดมุ่งหมายของกิจกรรม   

                 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความ  แปลความ  ตีความ  และความรู้ที่ได้ไปใช้ในประจำวัน  

 

สื่อ    ๑.ปริศนาสำนวนสุภาษิต    จำนวน ๑ ชุด สำหรับครูอ่าน ดูตัวอย่างจาก http://gotoknow.org/blog/tip-poem/219334

         ๒.ตารางคะแนน ครูเขียนบนกระดานตามแบบ

 

 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

300

300

300

300

400

400

400

400

500

500

500

500

กลุ่มนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม   ม.๑ ม.๒

รูปแบบ  เกม

การนำไปใช้      กิจกรรม นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องโคลงสุภาษิต

  วิธีการ

๑.     แบ่งกลุ่มนักเรียนตามแถวที่นั่ง เช่นห้องละ ๔ แถว

๒.    ครูเขียนตารางคะแนน  แล้วแจ้งกติกา

- นักเรียนแต่ละแถวจะเลือกคะแนนสำหรับคำถามที่จะตอบ  โดยเริ่มจาก ๑๐๐ – ๕๐๐ ตามลำดับ  

- แถวที่ ๑ จะเริ่มก่อน   แถว ๑ จะเริ่มจาก ๑๐๐ คะแนนแรก  ครูเลือกปริศนาที่ง่าย ๆ พอกับระดับคะแนนก่อน   หากตอบได้แถวที่ ๑จะได้ ๑๐๐ คะแนน  ครูทำเครื่องหมายไว้เช่น

 

1)100

3)100

100

100

4)200

200

200

200

300

300

300

300

400

400

400

400

500

500

500

500

           

              - แถวที่ ๒ เล่น  แถวที่ ๒ จะมีสิทธิเลือกว่าจะเลือกตอบปริศนาข้อละ ๑๐๐ หรือ๒๐๐   หากเลือก ๒๐๐   ครูก็ใช้ปริศนาข้อที่ยากกว่าข้อ ๑๐๐ หาก แถว ๒ ตอบผิดแถวอื่นมีสิทธิยกมือตอบ  สมมุติว่าแถว ๔  ตอบได้  แถว   จะได้คะแนน ๒๐๐ นี้ไป  ครูทำเครื่องหมายไว้เช่นเดิม

                          - แถวที่ ๓ เล่น   แถวที่ ๓ จะมีสิทธิเลือกว่าจะเลือกตอบปริศนาที่มีคะแนน ๑๐๐ หรือ ๓๐๐ คะแนน    หากแถว ๓ เลือกปริศนาที่ง่ายก็คือ ๑๐๐ คะแนน  และตอบถูก  ครูก็ทำเครื่องหมายในตารางไว้อีก

            - แถวที่ ๔ เล่นแถวที่ ๔ มีสิทธิ เลือก ๑๐๐ หรือ๒๐๐ หรือ๓๐๐ คะแนน   ครูก็เลือกปริศนาที่เหมาะกับค่าคะแนนที่เขาเลือก  หากเขาตอบถูกก็ทำเครื่องหมายไว้ตามตาราง

1)100

3)100

2)100

100

4)200

1)200

200

200

300

300

300

300

400

400

400

400

500

500

500

500

  - แถวที่ ๑ เล่น  แถว๑ จะมีสิทธิเลือก คะแนน ๑๐๐ หรือ๒๐๐ หรือ๓๐๐ คะแนน   หากเขาเลือก  ๓๐๐ แล้วตอบผิด  ก็ให้แถวอื่นที่ยกมือก่อนตอบ คะแนนก็เป็นของแถวนั้นไปเรื่อย ๆ จนคะแนนหมด รวมคะแนนรอบที่ ๑   และรอบที่ ๒ใหม่  โดยถามจากแถว ๔  แถว ๓ แถว ๒ และแถว ๑ ไปตามลำดับ

 ข้อเสนอแนะ

ครูอ่านปริศนาทีละข้อ  โดยเลือกตามความยากง่าย  หากเห็นว่ายากไปก็อธิบายความหมายหรืออธิบายเพิ่มเติมว่า  สุภาษิตนี้มักนำไปใช้ในโอกาสใด

 

 การต่อยอดความรู้

ให้นักเรียนไปอ่านสำนวนสุภาษิตไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เล่นในโอกาสต่อไป

                                  

                                                           คอยอ่านตอนที่ ๒ คิดเพื่ออ่าน

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ความดีงามใดๆ ของบันทึกนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์