Huso36
นางสาว สุรีรัตน์ คุ้มอินทร์

Strategy Map


แผนที่ยุทธศาสตร์

วันนี้  คณะเกษตรศาสตร์ฯ  ได้มีการจัดโครงการอบรมในหัวข้อเรืองของ Strategy Map ซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนสุ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหลังจากการบรรยายโดยใช้ power point แล้ว  ในตอนบ่ายได้มีการทำ workshop  ในเรื่องของการจัดทำ Strategy Map ท่านวิทยากรได้แบ่งกลุ่มพวกเราออกเป็น 2 กลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะคละกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร และให้แต่ละกลุ่มจัดทำกลุ่มละ 1 ประเด็นเป็นตัวอย่าง  ซึ่งในกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่ 2 ก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่องของการบริการวิชาการ  "บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกัน" 

และในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ นั้น ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

1.  ประสิทธิผลตามพันธกิจ  จากการระดมความคิดในกลุ่มได้กลยุทธ์ดังนี้

   -  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

   -  คณะมีชื่อเสียงในการบริการวิชาการ

   -  การมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนในด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

2.  คุณภาพการให้บริการ

   -  สร้างมาตรฐานในการให้บริการ

   -  สร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้/พัฒนาอาชีพ

   -  ตอบสนองความต้องการชุมชน

3.  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

   -  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชนภายใต้การเรียนรู้ร่วมกัน

   -  สร้างวิทยากรที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้เชิงบูรณาการสู่สังคม

   -  พัฒนาหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพ

   -  พัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆ  สู่สังคม

   -  สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่สังคม

   -  สร้างกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4.  พัฒนาองค์กร

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการในเชิงบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย

   -  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

   -  พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย

   -  พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมเชิงบูรณาการ

       และหากท่านใดสนใจเอกสารประกอบคำบรรยายสามารถดูเอกสารได้ที่  \\agi-web-svr2\agiqa50\strategymap.ppt

คำสำคัญ (Tags): #strategymap
หมายเลขบันทึก: 224334เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2008 17:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ควรทำเป็น strategy map นะครับ คล้ายๆ mind map

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี