Asst. Prof. มะดาโอะ ปูเตะ


อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Username
oputeh
สมาชิกเลขที่
23576
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี ที่ STIE Widya Wiwaha เมืองยอร์กยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

การศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ Gadjah Mada University เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ประวัติการทำงานเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

งานวิจัยที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการ

เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานของมาเลเซีย ภาษามลายูรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2015 กองทุนสวัสดิการของชุมชนมลายูมุสลิม ซารีกัตมาตี การบริหารจัดการซะกาตฟิตเราะฮ์ของอิหม่ามมัสยิดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทอิหม่ามมัสยิดในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ความสามารถพิเศษ ภาษามาเลย์ (มลายู) และอินโดนีเซีย สถาบันการเงินชารีอะห์

สนใจทำวิจัย ประสบการณ์เคยทำวิจัยที่มาเลเซียแล้ว 2 เรื่อง 

ประสบการณ์อยู่อินโดนีเซีย 8 ปี (ยินดีเป็นผู้ร่วมวิจัยศึกษาพื้นที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย)

ประสบการณ์การทำงาน

2542 พนักงานบัญชี บริษัท บาเซร์เทรดดิ้ง จำกัด นราธิวาส

2544 – 2545 นักวิชาการคลัง (ลูกจ้าง มพช.) องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

2550 – ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประสบการณ์ทำงานพัฒนา

- คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนโสร่งดารุลอามาน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

- คณะกรรมการบอร์ดบริหารคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ปี 2559)

ประสบการณ์การติดตามประเมินผล/งานวิจัย

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2551). ผู้นำชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซียกับภาษามลายูในฐานะเป็นภาษาราชการ : ศึกษากรณีชุมชนตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย. (ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2552). ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย :  กรณีศึกษาแรงงานไทยในรัฐชายแดนทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย. (ทุนสนับสนุนจาก สถานกงสุลไทย ณ เมืองโกตาบารู)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2553). การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา เขตบริหารปกครองพิเศษเพื่อปกครองตนเองของชนชาติพันธ์เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้. (ทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2554). กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะ ตำบลจอเบาะ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2554). บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม)ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุน จากสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2554). การบริหารจัดการซะกาตฟิตเราะฮฺของอิหม่ามมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษามัสยิดอัลอัจญ์ริดดาอิม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2554). กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.  (ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2554). โครงการวิจัยประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.) ปี 2553-2554. (ทุนสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2555). การบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) : กรณีศึกษาชุมชนโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. (ทุนสนับสนุน จาก USAID ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). การจัดการผังเมืองชุมชนบาลาเซาะโต๊ะมุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี.  (ทุนสนับสนุนจาก USAID ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). บทบาทของผู้นำมุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอของจังหวัดนราธิวาส (ทุนสนับสนุนจากสถาบันสยาม)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิม : กรณีศึกษาตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชนในสภาวะการณ์น้ำท่วม: กรณีศึกษาชุมชนโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. (ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนบ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจาก สกว.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2556). การบริหารจัดการศูนย์มุอัลลัฟสำหรับมุสลิมใหม่สู่ความเข้มแข็งขององค์กร : กรณีศึกษาศูนย์มุอัลลัฟเชียงราย บ้านตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจาก สกว.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2556). บทบาทของผู้นำมุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอของจังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจาก สกว.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2556). ศึกษาการใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียและอินโดนีเซียกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่ตลาดแรงงานอาเซียน. (ทุนสนับสนุนจาก สกอ.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2556). การพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาอินโดนีเซียในการสื่อสารสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยศูนย์อาเซียนด้านอินโดนีเซีย (PUSAINA) (ทุนสนับสนุนจาก สกอ.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (ผู้ร่วมวิจัย). (2556). แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนมุสลิมให้ปลอดบุหรี่ด้วยกระบวนการชูรอและหิสบะฮฺในจังหวัดนราธิวาส. (ทุนสนับสนุนจาก วพส.)

- มะดาโอะ  ปูเตะ (หัวหน้าวิจัย). (2557). การประยุกต์ใช้ระบบบัยตุลมาลในชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษามัสยิด ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี. (ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)


ความสามารถพิเศษ

  • - วิทยาการกระบวนการ
  • - การออกแบบการจัดประชุมอย่างสร้างสรรค์
  • - การประเมินผลโครงการ

ประสบการณ์การจัดอบรม/เวทีวิชาการ

  • - การกำหนดสถานะสิ่งต้องห้ามของบุหรี่ในอิสลามสู่การขับเคลื่อนการเลิกบุหรี่ในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดกามาลียะห์อิสลามียะห์ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน; 4 มิถุนายน 2558; ยะรัง, ปัตตานี. หน้า 469 – 480)
  • - การตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ของสตรีมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การประชุมวิชาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เรื่อง “สันติศึกษาและการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติภาพ” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หน้า 579 – 592)
  • - การประยุกต์ใช้ระบบบัยตุลมาลในชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษามัสยิดตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0; 18 ตุลาคม 2560; ยะรัง, ปัตตานี.)

งานด้านอาสาสมัคร

  • - อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศอินโดนีเซีย ปี 2548
  • - อาสาสมัครช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี