วันนี้ตั้งใจว่าจะแนะนำ website เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น  website ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชื่อ http://www.thaiedresearch.org เข้าไปแล้วจะมีเลือก หมวดหมู่ เข้าไปเลือก เช่น ผลงานวิจัย พิมพ์ว่า โครงงาน เลือกยืนยัน ก็จะได้งานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานทั้งหมดจำนวน 43 รายการ หรือ เลือก การศึกษาผล.... ก็จะได้งานวิจัยออกมา 151 รายการ ถ้าเลือก การวิจัยในชั้นเรียน ก็จะมีประมาณ 27 รายการ คาดว่างานวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาต่อไปนะครับ