AAR MPA


ทีมจาก รพ.ทั้ง ๓ แห่งที่มาเยือนได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน มีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม MPA เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ที่ผ่านพ้นไป ดิฉันให้ทุกคนได้ AAR ซึ่งจะสรุปเป็นรายโรงพยาบาลพอให้เห็นภาพดังนี้


ทีม รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่
๑.ความคาดหวัง : อยากมาดูมาเห็นเพราะได้ยินชื่อเสียง อยากรู้จุดเด่น ส่วนที่ประสบความสำเร็จ อยากรู้วิธีการทำงาน
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : เห็นการทำงานเป็นทีม การทำงานต่อเนื่อง มี รพ.มาร่วม share ด้วย ได้รู้ว่า รพ.รัฐบาลก็ทำอะไรเยอะ คุณหมอวีรวรรธกล่าวว่า ที่นี่สอนผมว่านักกายภาพบำบัด บุคลากรอื่นสามารถทำหน้าที่ได้ดี ที่นี่สามารถสร้างบุคลากรและทีมงานได้แข็งแกร่ง ชื่นชมทีมงานเทพธารินทร์ที่แข็งแกร่ง ประทับใจทีม รพ.เกษมรษฎร์ที่เป็นนักสู้”
๓. สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหรือยังไม่ได้ : รายละเอียดในเรื่องอาหาร ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นภาพรวมของโรงพยาบาล น้องเภสัชกรอยากได้เรื่องการสอนผู้ป่วยใช้ Penfill การให้คำปรึกษาเรื่องยาเบาหวาน แต่ยังไม่ได้ของจริง ได้แต่แนวคิด
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : การจัดการเรื่องเวลา ต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจน การประสานงานเรื่องหัวข้อ
๕. สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ : จะกลับไปจัดค่ายเบาหวาน เอาโภชนากรเข้าร่วมทีม พัฒนาชมรมฯ ประสานงานให้เป็นทีมมากขึ้น ไปจัดทีมทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ทีม รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๑.ความคาดหวัง : อยากมาดูว่า รพ.เทพธารินทร์ ทำอย่างไรบ้าง ไปประชุมที่ไหนเห็นพูดกันถึงแต่ รพ.เทพธารินทร์ เคยส่งผู้ป่วยที่จะต้อง amputate มารักษาแผล ปรากฏว่าแผลหายไม่ต้องตัดขา อยากจะมาดูความสมบูรณ์แบบของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อยากจะรู้วิธีการให้คำปรึกษา การพูดกับผู้ป่วย ทำอย่างไรผู้ป่วยจึงมารักษาอยู่ตลอด อยากมาดูการบริหารจัดการ อยากมาดูนวัตกรรมใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเติม อยากรู้ความเป็นไปของ รพ.เทพธารินทร์ อยากรู้วิธีการดูแลแผลเบาหวาน อยากมาแลกเปลี่ยนว่าสิ่งที่ตนทำอยู่นั้นถูกหรือเปล่า
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : คุณหมอกิตติบอกว่า “ไม่ได้อะไรมาก เพราะเคยฟังมาแล้ว สิ่งที่ได้เพิ่มคือการทำงานเป็นทีมมาก บุคลากรมีความรู้” สำหรับคนอื่นๆ มีความเห็นดังนี้ ได้รับรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Hyperbaric ได้รู้วิธีการดูแลเท้า ได้รู้ลึกว่าทำอย่างไร ปัจจัยที่มีผลจริงๆ การทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความรู้ เครื่องมือทันสมัย การดูแลโภชนาการรายคน ประเมิน calories เป็นคนๆ ทึ่งกับการดูแลแผล
๓. สิ่งที่ได้น้อยหรือยังไม่ได้ : คุณหมอกิตติต้องการให้เจาะลึกเรื่องการดูแลโภชนาการและการดูแลเท้า คุณนุจรินทร์ สังข์ชัย บอกว่า “เป็น รพ.ชุมชน คาดหวังเรื่องเชิงรุก การนำลงสู่ชุมชน รพ.ชุมชน ผู้ป่วยมาด้วยโรคไม่ได้มาด้วยใจ ทำอะไรจะเร่ง” รพ.ชุมชนอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การดูแลผู้ป่วยใน การให้คำแนะนำเรื่องอาหาร งานด้านโภชนาการ บทบาทของเภสัชกร
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : อยากให้จัดอบรมเรื่องการดูแลโภชนาการและการดูแลเท้า จะส่งคนมาอบรม บทบาทของเภสัชกร กิจกรรมแบบนี้อยากให้จัด รพ.ที่เหมือนๆ กัน จะได้เปรียบเทียบกันได้
๕. สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ : คุณหมอกิตติบอกว่าจะกลับไปทำเรื่อง “การดูแลรายบุคคล สร้างทีมงานให้เข้มแข็งขึ้น เช่น การ trim callus การ off load เคยทำอยู่แล้ว แต่อยากได้หลักการที่ใส่แล้วสบาย” คุณนุจรินทร์บอกว่า “กิจกรรมที่ รพ.ตนทำมาดูเหมือนเยอะ แต่คุณภาพอาจจะยังไม่ชัด จะไปปรับการให้คำปรึกษาเรื่องอาหารให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม” คุณเรขา ปรัชวิทยากร ก็บอกว่าทีมของตนยังไม่เข้มแข็ง การติดตามเยี่ยมบ้านขาดหายเป็นช่วงๆ เวลามีคนพอก็ได้ไป ผู้ป่วยมักกลับมาด้วยปัญหาเดิมๆ น้องเภสัชกรบอกว่าจะกลับไปดูแลเรื่องยาของผู้ป่วย คุณณพรรษมล แสงฝาก โภชนากร บอกว่า “จะกลับไปพัฒนางานของตัวเอง จะไปคำนวณพลังงานของผู้ป่วยทุกราย” น้องพยาบาลคนอื่นๆ จะไปพัฒนาเรื่องการดูแลเท้า แผลเบาหวาน ส่วนคุณสมพร คำมาที่คอยประสานงานกับเราบอกว่า “จะกลับไปวางระบบงาน ทีมสหวิชาชีพหน้าที่ยังไม่ชัดเจนพอ จะไปวางระบบการให้ความรู้”

รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล
คุณชลธิชา ลักษมีนา พยาบาลวิชาชีพ กล่าวว่าขอบคุณที่ให้โอกาสมาในครั้งนี้ เพราะ รพ.เอกชนมักไม่ค่อยเปิดเผย ประทับใจ รพ.บ้านใหม่
๑. ความคาดหวัง : อยากมาดูรายละเอียดของการทำงานจริงๆ
๒. สิ่งที่ได้เกินคาด : คือการทำงานเป็นทีม ทีมแข็งแรง
๓. สิ่งที่ได้น้อยหรือยังไม่ได้ : รายละเอียดเชิงลึก เช่น โภชนาการ เวลาน้อยเกินไป
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ควรมี รพ.จำนวนมากกว่านี้ จะได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ควรเป็น รพ.ที่มี condition เหมือนๆ กัน
๕. สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ : เพิ่มความรู้ให้กับตนเอง สร้างทีมงาน
คุณอนามิกา บุญรักษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข AAR ดังนี้
๑. ความคาดหวัง : คาดว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล การให้ความรู้กับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : ทึ่งเรื่องการรวมตัวเป็นทีม ที่ทำให้คนแต่ละแผนกมาร่วมกันทำงานได้
๓. สิ่งที่ได้น้อยหรือยังไม่ได้ : การดูแลผู้ป่วยในชุมชน การทำกิจกรรมกับผู้ป่วยในชุมชน
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาดูงานในแต่ละจุด
๕. สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ : ร่วมมือกับหัวหน้าผลักดันงาน

AAR ของดิฉัน
๑. ความคาดหวัง : หวังว่ากิจกรรม MPA ครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคัก และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. สิ่งที่ได้เกินคาด : ได้เห็นบรรยากาศเชิงบวก ทีมจาก รพ.ทั้ง ๓ แห่งที่มาเยือนได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน มีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดิฉันได้รู้ชัดเจนขึ้นถึงความแตกต่างระหว่างกิจกรรมแบบนี้กับ Peer Assist ว่าอยู่ที่เป้าหมายที่ชัดเจนและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมทั้งการเตรียมการของผู้มาเยือน ซึ่ง PA จะมีความเข้มข้นมากกว่า
๓. สิ่งที่ได้น้อยหรือยังไม่ได้ : ไม่มี
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : การสื่อสารกับทีมที่มาเยือน ย้ำว่าทุกคนในทีมต้องรู้เป้าหมายและกิจกรรมอย่างทั่วถึง ตกลงเรื่องเวลาให้แน่นอน การจัดการเรื่องไฟล์เอกสาร เพราะผู้มาเยือนต้องการได้ไฟล์ที่นำเสนอกลับไปด้วย
๕. สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ : ทำงานตามข้อ ๔

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเลขบันทึก: 22386เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2006 16:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:40 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี