องค์รวม องค์รวม องค์รวม(2)

(อาจารย์ จอม   สุวรรณโณ  วารสารพยาบาลปีที่48  ฉบับที่ 1

บทบาทพยาบาลในการบำบัดแบบองค์รวม)

บทบาทพยาบาลในการบำบัดแบบองค์รวม

         พยาบาลมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้เยียวยา(nurse a healer) ซึ่งต้องให้การบำบัดดูแลอย่างเอื้ออาทร(intensive caring) ด้วยความเห็นอกเห็นใจ สนใจเอาใจใส่ที่สื่อมาจากความรู้สึกภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบำบัดช่วยเหลือ เคารพและตระหนักในความเป็นบุคคลของผู้ใช้บริการ มีทักษะความสามารถเชิงสังคมในการติดต่อสื่อสาร สามารถแสดงความรู้สึกร่วม(empathy feeling) ในกระบวนการสร้างสัมพันธภาพเชิงบำบัด ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบของการดูแลในด้านความรู้เกี่ยวกับบุคคลและวิธีการช่วยเหลือ มีความเต็มในดูแลช่วยเหลือ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีจนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การช่วยเหลือด้วยความอดทนไม่ใช้อำนาจ มีความหวังและตั้งเป้าหมายการดูแลอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานทางจริยธรรม พินิจพิจารณาเลือกวิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุด มีการประเมินผล ปรับปรุงและเลือกวิธีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
นอกจากนี้พยาบาลยังมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนชี้แนะให้บุคคล สามารถดึงพลังที่มีอยู่มาใช้ในการเยียวยาตนเอง(self  healer) ได้อย่างเหมาะสม นั้นคือต้องมีความสามารถในเชิงวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ทั้งจากศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นมาใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของบุคคลทั้งการตอบสนองทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำหน้าที่ของระบบต่างๆ กระบวนการเจ็บป่วย การเกิดโรค กลไกทางพยาธิสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาวะทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาและความเครียดในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์สำคัญในชีวิต แบบแผนการดำเนินชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ จุดเข้มแข็งและจุดด้อยทั้งภายในภายนอก ตลอดจนระบบครอบครัว สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ แรงจูงใจ และการให้ความหมาย ต่อการดำรงอยู่ การตาย และชีวิตภายหลัง  ความตายนั่นคือจะต้องรู้จัก(knowing)คนทั้งคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกทับทิมความเห็น (0)