เก็บมาฝาก HA NATIONAL FORUM

      ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7 นวัตกรรม ตามรอย และวัดผลคุณภาพ  ก็พอจะมีเรื่องมาเล่าต่อคือเรื่องที่ไปนั่งฟังมา โดยคุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร บริษัทสยามคาสท์ไออ้อนเวอร์ส จำกัด  ในหัวข้อ TPM เส้นทางสู่คุณภาพที่รวบรัดและชัดเจน

(17 มีนาคม 2549 )

    เริ่มบรรยาย อาจารย์ก็บอกว่า ต้องเริ่มต้นที่ การพัฒนาคน เพื่อให้คนมาสร้างระบบ มีการปรับปรุงระบบและสุดท้าย มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์ ของ TPM คือ ปรับปรุงคุณภาพการบริหารเพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
TPM(Total Productive Maintenance) ต้องประกอบด้วย 5 ข้อ ขาดข้อใดไม่ได้
1.       การสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อทำประสิทธิภาพในการผลิตมีค่าสูงสุด
2.       ป้องกันการสูญเสียทุกประเภท โดยพนักงานระดับปฏิบัติการ
3.       ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
4.       ทุกๆคนในองค์กรมีส่วนร่วม ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฏิบัติการ
5.       ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อลดความสูญเสียให้หมดไป
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับงานบริการอย่างสถาบันธัญญารักษ์ของเราก็คงจะใกล้เคียงกับ
1.       ประสานความร่วมมือจากทุกวิชาชีพ เพื่อทำให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
2.       ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้บริหารความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการ
3.       ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
4.       ทุกๆคนในองค์กรมีส่วนร่วม ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฏิบัติการ
5.       ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน ที่สมาชิกทุกคนต้องทำร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาคุณภาพของงานประจำ หรือเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สถาบันของเราก็คงเข้าสู่เส้นทางสู่คุณภาพที่รวบรัดและชัดเจน ตามแนวของTPM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกทับทิมความเห็น (0)