• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

หนึ่งคนหนึ่งโครงการพัฒนานวัตกรรม

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรเป็นกระบวนการเดียวกันกับการประเมินเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
         เมื่อปลายปี 2548 ผมได้รับเชิญให้ไปนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีท่านสมชัย วุฒิปรีชา เป็นประธาน และท้ายสุดได้ไปนำเสนอให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งมี ศจ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช เป็นประธาน

       ผมได้เสนอแนวคิดในการพัฒนา ไว้ว่า

  1. ใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา (SBM)
  2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานผู้เรียนและสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นฐานการพัฒนา
  3. ปรับบทบาทของสพท.ให้เป็นหน่วยกลไกส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการพัฒนา
  4. ประเมินผลการพัฒนาจากการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านตำแหน่งและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
      โครงการหนึ่งที่ผมเสนอแนะให้โรงเรียน และ สพท.ใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ “ หนึ่งคนหนึ่งโครงการพัฒนานวัตกรรม ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแต่ละคนคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดทั้งปี และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานก็สามารถเขียนเป็นผลงานทางวิชาการ ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะได้เลยและการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สพท. และโรงเรียนควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการดำเนินงานโครงการจนถึงการเขียนเป็นผลงานทางวิชาการ
         ดีใจที่แนวคิดนี้ สพฐ. ได้สานต่อโดยกำหนดนโยบายให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศดำเนินการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 21849
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)