โครงการวิจัยตึกมุก


โครงการวิจัยตึกมุกเพื่อศึกษาเจตคติของผู้ป่วยแอมเฟตามีนต่อการบำบัดรักษาในระยะบำบัดด้วยยา

1.ชื่อโครงการวิจัย
                การศึกษาเจตคติของผู้ป่วยแอมเฟตามีนที่มีต่อรูปแบบการบำบัดรักษาในระยะบำบัดด้วยยาในสถาบันธัญญารักษ์
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                ตึกบำบัดด้วยยา(ตึกมุก) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
3.หลักการและเหตุผล
                สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันยังเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ยังพบว่ายาเสพติดมีการแพร่ระบาดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยนำหลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้าต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศสงครามยาเสพติดระยะหนึ่งแล้วผู้เสพติดก็ยังมีมากขึ้น และไม่มีแนวโน้มว่าจะหมดไป
                สถาบันธัญญารักษ์ เป็นสถาบันที่บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโดยตรงแบบครบวงจรทั้งระบบสมัครใจและรับผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2547-กันยายน พ.ศ.2548
มีผู้ป่วยเข้ามาบำบัดรักษาและฟื้นฟูเป็นจำนวน 4,446 ราย เสพติดยาบ้า 1,949 ราย คิดเป็น 43.84% ของผู้ป่วยเสพติดที่เข้ามารักษา         
                ตึกมุกเป็นตึกหนึ่งในสถาบันธัญญารักษ์ที่รับผู้ป่วยสมัครใจและรับผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ที่เสพติดยาบ้ามาบำบัดรักษาในระยะบำบัดด้วยยา จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่สมัครใจเข้ามารักษาในระยะบำบัดด้วยยามีประวัติเข้าบำบัดซ้ำหลายครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ตึกมุกจึงมีความสนใจศึกษาเจตคติของผู้ป่วย    แอมเฟตามีนที่มีต่อรูปแบบการบำบัดรักษาระยะบำบัดด้วยยาเพื่อนำผลการศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและผู้สนใจต่อไป
4.วัตถุประสงค์
                เพื่อศึกษาเจตคติของผู้ป่วยยาแอมเฟตามีนที่มีต่อรูปแบบการบำบัดระยะบำบัดด้วยยา
5.ขอบเขตการวิจัย
                ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยยาเสพติดแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาที่ตึกมุก
6.นิยามศัพท์
                เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
                เจตคติของผู้ป่วยยาเสพติดแอมเฟตามีน หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของผู้ป่วยยาเสพติดแอมเฟตามีนต่อรูปแบบการบำบัดรักษาของตึกมุก เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยขณะบำบัดรักษาในระยะบำบัดด้วยยา
7.กลุ่มเป้าหมาย
                -ผู้ป่วยยาแอมเฟตามีนที่เข้าบำบัดรักษาระยะบำบัดด้วยยาตึกมุกสถาบันธัญญารักษ์เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2549
                -ผู้ป่วยมีความสามารถอ่านออก เขียนได้
                -ผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
                -ไม่มีอาการแทรกซ้อนทางจิต
8.วิธีการดำเนินการวิจัย
                1.ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเจตคติ
                2.สร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม)
                3.เก็บรวมรวมข้อมูล
                4.วิเคราะห์ข้อมูล
                5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
9.ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
                เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549
10.สถานที่ใช้ศึกษา
                ตึกบำบัดด้วยยาตึกมุก
11.งบประมาณ
12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1.เพื่อทราบเจตคติของผู้ป่วยยาเสพติดแอมเฟตามีนที่มีต่อรูปแบบการบำบัดรักษาระยะบำบัดด้วยยา
                2.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบำบัดรักษาของตึกมุก
                3.เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้
                           

                                   นางสาวอัญชิษฐา  นุ่มโต

                                        ผู้เขียนโครงการวิจัย                                                
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                         

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21842เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2006 01:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2012 21:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มีข้อเสนอแนะและแนะนำเพิ่มเติม..แสดงความคิดเห็นได้นะคะ..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี