คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความคาดหวังในการศึกษา CAI

ความคาดหวังในการศึกษาวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 355542

    1. รู้หลักการ วิธีออกแบบสร้าง CAI

    2. จิตวิทยาที่จะเกี่ยวกับการสร้างบทเรียน CAI

    3. ทฤษฎีที่นำมาใช้กับการสร้างบทเรียน CAI

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       เคยได้เรียน CAI ครั้งแรกกับท่าน ดร.รุจโรจน์ ครั้งแรกเมื่อตอนเรียนป.โท ปี 1 พ.ศ. 2546

บทเรียนที่ท่านสอนที่เกี่ยวกับ CAI เรื่อง สีประจำวัน หลังจากนั้นก็ได้ศึกษา  CAI จากที่อื่นๆแต่ก็

ยังไม่ชำนาญ

เราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่

      เมื่อศึกษาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ก็เพื่อ  ผลิตสื่อช่วยในการในการสอนทำให้

ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น

      ในการศึกษาการสร้างบทเรียน CAI ใช้โปรแกรม Authorware  ดังนั้นการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องหมั่นปฏิบัติศึกษาการใช้งานโปรแกรม   Authorware เมื่อชำนาญ

ก็สามารถสร้างบทเรียน CAI ได้และสามารถผลิตสื่อการสอนมาช่วยสอนได้

      

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสกร โตเสน่ห์ G-2ความเห็น (0)