เรื่องสำคัญขอบอกต่อ

มสช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระราโชวาทให้บุคลากรสุขภาพมุ่งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว

ขออนุญาตมาเผยแพร่ต่อนะครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่าน  ส่วนข่าวเรื่องสารเคมีพิเศษกับที่ปั๊มตรากากบาท ผมไม่มีความรู้ครับ 

แถลงการณ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

เรียน พี่น้องประชาชน และ เพื่อนๆ ร่วม วิชาชีพทุกท่าน

พวกเราในนาม เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ อันประกอบด้วย เครือข่ายอาจารย์แพทย์ 9 สถาบัน เครือข่ายคณาจารย์เภสัชศาสตร์ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อประชาชน เครือข่ายแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เครือข่ายแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี เครือข่ายแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เครือข่ายแพทย์และนักวิชาการจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายแพทย์และนักวิชาการจังหวัดสงขลา เครือข่ายเภสัชกรเพื่อสังคม เครือข่ายแพทย์และพยาบาลเพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายแพทย์ชนบท ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร เครือข่ายทันตแพทย์เพื่อประชาธิปไตย ชมรมทันตแพทย์จังหวัดนครราชสีมา ชมรมทันตแพทย์จังหวัดชลบุรี ชมรมเภสัชชนบท ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายหมออนามัย เครือข่ายอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข มีความภาคภูมิใจที่เป็นเหล่าสาขาวิชาชีพอันได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยเฉพาะพระราโชวาทให้บุคลากรสุขภาพมุ่งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยจิตสำนึกข้างต้นเครือข่ายจึงมีความเห็นตรงกันว่า

1. จากข้อกล่าวหาของสังคม เรื่องความประพฤติ มิชอบ ของ รักษาการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพวกในประเด็นต่างๆเช่น ทำการขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยออกพระราชกฤษฏีกา 2 ฉบับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด), คอรัปชั่นเชิงนโยบาย หาผลประโยชน์ทับซ้อน ทำการหลบเลี่ยงภาษี ฯลฯ พวกเราเห็นว่า จำเป็นต้องได้รับ การตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรม แต่ปรากฎว่ารักษาการนายกรัฐมนตรี พยายามหนีการตรวจสอบ โดยการยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง พวกเราเห็นว่า คะแนนนิยมจากการเลือกตั้งแม้ว่าจะมากสักเพียงไรก็ดีย่อมมิใช่ข้อลบล้างหรือสิ่งทดแทนการตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรมได้ พวกเราจึงขอปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้

2. อย่างไรก็ดีเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน 2549 นี้ เครือข่ายขอแสดงจุดยืนว่า พวกเรายืนยันที่จะให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและสนับสนุนให้ทุกคนที่มีสิทธิออกเสียงไปเลือกในช่อง “ไม่ลงคะแนน”

3. เนื่องจากในขณะนี้ มี เหตุการณ์ที่ส่อให้เห็นว่า อาจมีการทุจริต มีการทำผิด พรบ.เลือกตั้ง มากมาย อาทิ การที่ รักษาการนายกรัฐมนตรี และ พวกใช้อำนาจเพื่อใช้งบประมาณของราชการในการรวบรวมประชาชนมาฟังการอภิปรายหาเสียง มีการปราศรัย สัญญาว่าจะให้ประโยชน์อันอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ข่มขู่ แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ร่วมประท้วงต่อต้าน ว่าจะตัดงบประมาณ และกรณีอื่นๆ อีกมากมาย หากเป็นที่น่าเสียใจที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ กลับไม่ดำเนินการใดๆ ก่อให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นกลางของ คณะกรรมการ กกต. ทำให้ไม่สามารถเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นได้ เพื่อช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ พวกเราขอเรียกร้องให้ เพื่อนร่วมวิชาชีพและบุคลากรทางสาธารณสุข ทั่วประเทศที่มีทั้งหมด กว่าสามแสนคน เฝ้าจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ และถ้าพบทุจริตการเลือกตั้ง ขอให้แจ้งมาที่ ตู้ ปณ. 339 ปณจ. สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โดยทางเครือข่ายจะได้นำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 4. ขอให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพทั่วประเทศติดตามเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปแม้หลังวันเลือกตั้ง โดยเครือข่ายจะได้เป็นกลไกประสานงานในเรื่องนี้ ทั้งนี้หากปรากฎพบว่าการเลือกตั้งมีเหตุทุจริต ขอให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพทั่วประเทศผนึกกำลังต่อต้านสิ่งที่ไม่ชอบธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้บุคลากรสุขภาพขอยืนยันว่า จะยังคงให้บริการสุขภาพกับประชาชนทุกท่านอย่างเท่าเทียมตามหลักจริยธรรม โดยไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางการเมือง

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ 30 มีนาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมความรู้ และเรียนรู้ความเห็น (0)