วันนี้กองกิจการนิสิต ได้ประสานงานเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ เมื่อได้เห็นหน่วยงานกระตือรือร้นและให้ความสำคัญ ในการจัดทำรายงานการควบคุมฯ ให้

ถูกต้องตามระเบียบ และจะได้ระดับคะแนนดีกว่าครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำการจัดทำรายงานฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่กองกิจการนิสิตนะค่ะ