ประเมินความพร้อมเพื่อถ่ายโอนโรงเรียนให้เทศบาลปลายบาง

การที่ อปท.สนใจมาช่วยดูแลการศึกษาของท้องถิ่นตนเอง เป็นเรื่องที่ เพราะเราเชื่อว่าใครๆก็รักท้องถิ่นของตนเอง
       วันที่ 29 มีนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินความพร้อมเพื่อถ่ายโอนการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่เทศบาลปลายบาง ที่ขอถ่ายโอนโรงเรียนวัดสุนทรธรรมมิการาม จังหวัดนนทบุรีโดยมติคณะรัฐมนตรีครั้งหลังสุดได้กำหนดให้การถ่ายโอนการจัดการศึกษาเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่ง สพท.และเทศบาลได้ร่วมกันจัดการให้มีการลงคะแนนความสมัครใจของบุคคลากรทั้งโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาแล้วผลปรากฎว่า สมัครใจเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการชุดของผมจำนวน 9 คน จึงมาประเมินความพร้อมอีกครั้งในวันนี้

     จากการศึกษาตรวจสอบข้อมูลและการรายงานผลการทำงานของเทศบาลปลายทาง พบว่า ได้ส่งเสริมการศึกษาที่โรงเรียนต่าง ๆมาเกิน 3 ปี แล้ว และดูแลเอาใจใส่ด้านการศึกษาอย่างดี โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขอรับถ่ายโอนนี้ ค่อนข้างจะด้อยโอกาสขาดแคลนเกือบทุกด้าน การที่เทศบาลปลายบางเข้ามาดูแลจัดการศึกษาเอง คณะกรรมการประเมินจึงเห็นว่า เป็นความเสียสละและตั้งใจจริง เทศบาลเองก็มีความพร้อมสูง จึงมีมติให้ถ่ายโอนจัดการศึกษาได้ด้วยคะแนนผลการประเมินที่สูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)