เมื่อวานได้ไปประชุมที่สำนักงาน กศน. ส่วนกลาง เพื่อวางแนวทางนำโรงเรียนผู้ใหญ่ที่เคยใช้ในอดีตมาทบทวนใหม่หลังจากเลิกใช้ไปหลายปี แม้ว่าจะเป็นวิธีการเรียนที่ยกเลิกไปแล้วด้วยเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้งบประมาณสูง มีการสอนที่โรงเรียนในภาคค่ำและวันหยุด

           ในอดีตโรงเรียนผู้ใหญ่หลายแห่งก็จัดการได้ดีหลายแห่งก็มีปัญหา จนถึงเวลาต้องยุบเลิกกันไปเกือบจะหมดเหลืออยู่ ๒ แห่ง คือโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส และโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ(วิทยาลัยในวังชาย) เมื่อกระแสเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ต้องนำพาใส่ใจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบกับการเสนอระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลักษณะสถานศึกษาในกำกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอยุ่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม   การจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบชั้นเรียน หรือการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำก็ได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือก ของการจัดการศึกษา ที่สามารถจัดภายใต้ระบียบดังกล่าว แต่ต้องคิดกันต่อไปว่าจะมีระบบการบริหารจัดการอย่างไร ที่จูงใจให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดโดยมีการอุดหนุนงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสมและควบคุมคุณภาพ ซึ่งในรายละเอียดคณะทำงานจะพิจารณากันต่อไป โดยใช้การติดต่อสื่อสารกันทาง e mail ในการพิจารณา ประกอบกับการมาร่วมประชุมกันตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป