แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุราในศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก

กิจกรรมการฟื้นฟู

กิจกรรม

วันแรกรับ

นัดครั้งที่ 1

นัดครั้งที่ 2

นัดครั้งที่ 3-15

กิจกรรมพยาบาล

-ตรวจวัดสัญญาณชีพ

-ประเมินภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

-ให้คำแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วย ขณะผู้ป่วยอยู่บ้าน

-ให้คำแนะนำญาติ ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการเพิ่ม

แรงสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู

-ให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการ

เตรียมความพร้อมการฟื้นฟู

สมรรถภาพ

-ออกใบนัด

-บันทึกทางการพยาบาล

 

 

 

-ตรวจวัดสัญญาณชีพ

-ประเมินปัญหาจากการ ดื่มสุรา ( AUDIT)

-ประเมินภาวะสุขภาพด้าน

ร่างกาย จิตใจ และความ

ก้าวหน้าของผู้ป่วย

-การประเมินแรงจูงใจในการ

บำบัดฟื้นฟู

-การจูงใจเพื่อให้เห็นความ

สำคัญของการบำบัดฟื้นฟู

-ให้การปรึกษาตามสภาพ

ปัญหา

-นำข้อมูล ผู้ป่วยวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วม กับทีม

สหวิชาชีพ

-นัดหมายครั้งต่อไป/ ออกใบนัด

-บันทึกทางการพยาบาล

-ตรวจวัดสัญญาณชีพ

-การประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และความ

ก้าวหน้าของผู้ป่วย

-การสร้างแรงจูงใจและให้ข้อ

มูลการบำบัดฟื้นฟู/รูปแบบ

/วิธีการ ประกอบการตัดสิน ใจ

-การนำข้อตกลงการบำบัด

รักษากับผู้ป่วยและญาติ

-นัดหมายครั้งต่อไป/ ออกใบ

นัด

-ตรวจวัดสัญญาณชีพ

-ประเมินภาวะสุขภาพด้าน

ร่างกาย จิตใจ

การบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบการบำบัดผู้เสพติดสุรา

การพูดคุยรายบุคคล 4 ครั้ง

กลุ่มบำบัด 4 ครั้ง

ครอบครัวบำบัด/ครอบครัวศึกษา 2 ครั้ง

กลุ่มสนับสนุนครอบครัว 2 ครั้ง

กลุ่มช่วยเหลือกันเอง 2 ครั้ง

กลุ่มสนับสนุนทางสังคม

กรณีไม่สามารถมาเข้ากลุ่มและผ่านเกณฑ์การประเมินจำหน่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)