การประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล

บุคลการทางการพยาบาลใจกว้าง

     กลุ่มบริการวิชาการร่วมกับทีม HRD. ได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล(Competency) พบว่าบางหน่วยงานยังไม่ได้ประเมินตามเกณฑ์พจนานุกรมทีมีการบ่งบอกถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  บางหน่วยงานประเมินตามความรู้สึกซึ่งไม่ได้เปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับคำอธิบายลักษณะพฤติกรรม อาจทำให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนได้ แต่หลังจากทีมได้อธิบายวิธีการประเมินใหม่แล้วพบว่าบุคลากรทางการพยาบาลของสถาบันฯสามารถประเมินได้ถูกต้อง และยังใจกว้างที่จะประเมินตนเองอย่างเปิดเผยว่าตนเองยอดเยี่ยมด้านใด และมีจุดด้อยด้านใด ซึ่งผลการประเมินบุคลากรทางการพยาบาลยังต้องการการฝึกอบรม และพัฒนา ดังนี้

     1. ทักษะภาษาอังกฤษ      ร้อยละ  73.91

     2. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร  ร้อยละ  38.64

     3. การวิจัยทางการพยาบาล  ร้อยละ   30.91

     4. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ร้อยละ 28.05

     5. การบริการที่เป็นเลิศ (ESB.) ร้อยละ 25.6

     ผลการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพยาบาลความเห็น (0)