หลาย ๆ ครั้งที่ผมได้รับข่าวสารจากที่สำคัญ ๆ ช้ากว่าควรจะเป็น การได้รับข่าวสารช้าบางครั้งมันทำให้เกิดการเสียโอกาส ในหลาย ๆ อย่าง ตัวอย่าง เช่น ที่ผมพบมาจากการไปตรวจสอบโรงงานในต่างจังหวัดหลายครั้งพนักงงานบอกว่าข่าวสาร โครงการต่าง ๆ ของกระทรวง เองไปถึงเขาช้ามาก ไปถึงบางครั้งโครงการนั้นก็จะปิดไปแล้ว หรื่อใมก็หมดเงินสนับสนุนไปแล้ว สิ่งนี้เลยทำให้ต้องส่งเข้าไปที่ต้นสังกัดว่าควรมีการปรับปรุงในจุดนี้ และในส่วนของภายในมหาลัยก็เหมือนกันครับ หลาย ๆ ครั้งที่หนังสือราชการจากตึกกลางมหาวิทยาลัย กว่าจะมาถึงภาคกว่าจะมาถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวบุคลากรที่มีโอกาสที่จะได้ในโครงการนั้น ๆ ที่ส่งมากลับกลายเป็นเสียโอกาสในบางครั้งผมลองสังเกต หนังสือเดินทางระยะประมาณ 500 เมตร ภายในรั่วเดียวกันใช้เวลา 7-10 วัน นั้นหมายความว่าใกล้เคียงกับผมส่งจดหมายธรรมดา ไปยุโรปเลยครับ กระบวนการตรงนี้บางครั้งมีความสำคัญ ต่อส่วนได้ส่วนเสียของมหาลัยเอง เช่นแทนที่ มหาลัยจะได้โครงการนั้น ๆ ก็ไม่ได้ บุคลากรจะได้ผลจากโครงการนั้นก็ไม่ได้ ซึ่งหน้าเสียดายมากหากต่อไปอะไรที่ดี ๆ ที่ควรได้จะต้องเสียไปเพราะความที่ล่าช้า ซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ และมันจะดีมากหากสามารถปรับกระบวนการตรงนี้ได้ หรือมีการเพิ่มบุคลากรด้านนี้ให้เพียงพอมากขึ้น หรือบริหารจัดการอย่างลงตัว