หลังจากการประชุมทีมสุราครั้งที่แล้ว ในที่ประชุมกำหนดให้น้องๆพยาบาลผู้ปฏิบัตินำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยสุรา (Alcohol  Withdrawal Scale: AWS.) ที่ทีมสุราประยุกต์มาจาก CIWA Score (Clinical Institute Withdrawal  Assessment  Alcohol) มาใช้ประเมินผู้ป่วยสุราโดยยังไม่ต้องกังวลกับการให้ยา เพื่อระ งับอาการเพ้อคลั่ง (Delilium) ซึ่งประโยชน์ของการใช้ AWS. ก็เพื่อให้พยาบาลสามารถประเมินผุ้ป่วยสุราว่ามีอาการแทรกซ้อนทางสมอง คืออาการเพ้อคลั่ง(Delirium) มากน้อยเพียงไร จะได้ให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหลังจากการทดลองใช้พบว่ามีปัญหาอุปสรรค์ในการประเมิน ซึ่งผลสรุปคือต้องมีการอธิบายรายละเอียดของการใช้แบบประเมินใหม่ และแบบประเมินที่ประยุกต์มาจำป็นต้องนำมาปรับเปลี่ยนข้อความบางอย่างให้เข้าใจง่ายและสามารถประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งทีมสุราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบประเมินสภาพผู้ป่วย AWS. นี้เมื่อนำมาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผุ้ป่วยสุราต่อไป และสถาบันธัญญารักษ์จะเป็นผู้นำด้านการบำบัดรักษาและดูแลผู้ป่วยสุราของประเทศได้อย่างสมภาคภูมิ