ก้าวย่างต่อไปของเครือข่ายตำบลกะหรอ

เดินต่อไป ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า

  เป้าหมายต่อไปของโครงการกะหรอ ที่จะดำเนินการต่อไป ก็จะเป็นในระดับสมาชิก คือเรื่อง วิสาหกิจชุมชน ฐานข้อมูลสุขภาพ บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 เรื่อง คือ เรื่องวิสาหกิจชุมชนได้มีการอบรมให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับคนในหมู่บ้าน ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามผลว่าหลังจากที่อบรมไปแล้วในแต่ละหมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง อาชีพเสริมสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้หรือไม่  หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหลังจากที่ไปดำเนินการแล้ว ก็จะนัดมาหารือแลกเปลี่ยนกัน

  สำหรับเรื่อง ฐานข้อมูลสุขภาพ และบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน  กำลังดำเนินการอยู่และได้ประสานงานกับชุมชนอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะจัดกันในรูปแบบใด ที่ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)